Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym
Uzasadnienie strona 2/8

Na powyższą decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego Nadleśnictwo złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonej decyzji. Skarżący nie zgodził się z przyjęciem organu, iż należy do kręgu podmiotów wymienionych w art. 13g ust. 1b pkt 2 ustawy o drogach publicznych, niezastosowanie art. 7, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) dalej "k.p.a.", i wydanie decyzji pomimo nie dokonania wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego w sprawie oraz niewskazanie w uzasadnieniu decyzji faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł, oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, w tym dowodom przedstawionym przez skarżącego, naruszenie przez organ zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym poprzez niepowiadomienie jej o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z tym materiałem oraz o możliwości składania wniosków dowodowych.

GITD w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację przedstawioną w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę uchylając decyzje obu instancji.

Na wstępie Sąd I instancji wskazał, iż organy obu instancji nie wyjaśniły dostatecznie kwestii przekroczenia nacisku na podwójną oś napędową. Organy przyjęły nacisk na tę oś - 20,82 t czyli przekroczenie o 6,32 t, podczas, gdy w protokole kontroli podano, że nacisk wynosił 10,6 t (I ważenie) i 10,19 t (II ważenie), a przekroczenie wyniosło 6,32 t. Sąd zwrócił również uwagę na brak wyjaśnienia przez organ kwestii zakresu zastosowania do ważenia dwóch przenośnych nieautomatycznych wag elektronicznych SAW 10C. Jeżeli przyjąć, że został przekroczony nacisk na podwójną oś napędową i wynosił ponad 20 t, to organ powinien wyjaśnić, czy zastosowane wagi nadawały się do takiego pomiaru, skoro maksymalne obciążenie każdej z wag świadectwo ustalało na 10 t (łącznie dla obu wag - 20 t). Ponadto z przedstawionych przez organ instrukcji obsługi SAW/Seria II (pkt 1.2, 2.4, 2.5) i wagi do pomiaru nacisku koła SAW 10A/C (z tytułu) oraz świadectwa homologacji (pkt 1, 2.1) wynikało, że wagi zastosowane do pomiaru podczas kontroli w dniu [...] maja 2011 r. były przeznaczone do pomiaru obciążenia osi, a w grupach od 4 do 6 wag nadawały się do pomiaru wagi netto pojazdów dwu - lub trzyosiowych podczas jednej procedury ważenia.

W dalszej kolejności Sąd wskazał na dopuszczenie się przez organy obu instancji naruszenia przepisów art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Uchybienia ze strony organów polegały na niedostatecznym wyjaśnieniu sprawy i poczynieniu błędnych ustaleń w oparciu o niepełny materiał dowodowy, przez co doszło do naruszenia prawa materialnego tj. art. 13g ust. 1b pkt 2 ustawy o drogach publicznych przez przyjęcie, że skarżący jest załadowcą drewna oraz że miał wpływ lub godził się na powstanie naruszeń.

Strona 2/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6035 Opłaty i kary za przejazd pojazdem nienormatywnym
Inne orzeczenia z hasłem:
Lasy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego