Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz (spr.) Sędzia NSA Wojciech Kręcisz Sędzia del. WSA Zbigniew Czarnik Protokolant Kacper Tybuszewski po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. sygn. akt III SA/Wr 553/11 w sprawie ze skargi A. J. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6550
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uzasadnienie strona 1/13

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 8 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Wr 553/12, oddalił skargę [...] na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia [...] sierpnia 2011 r. Nr [...]w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych.

Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia.

I

Dnia [...] czerwca 2010 r. do Biura Powiatowego ARiMR w O. wpłynęło postanowienie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w [...] (nr [...]), przekazujące wniosek [...] (dalej: skarżącej) z dnia [...] czerwca 2010 r. o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w sytuacji przeniesienia posiadania wszystkich działek rolnych lub ich części położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz płatności rolnośrodowiskowej na rok 2010. Organ przekazujący powołał się na art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 170, poz. 1051 ze zm.), zgodnie z którym przejmujący składa wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek przez przekazującego. Do wniosku skarżącej dołączono umowę przekazania posiadania i prawa użytkowania gruntów rolnych oraz przejęcia zobowiązania rolnośrodowiskowego i ONW z dnia [...] maja 2010 r., zgodnie z którą [...] (dalej: przedstawiciel ustawowy), działając jako przedstawiciel ustawowy [...] (dalej: nieletnia przekazująca córka, wnuczka) przekazał skarżącej [...] działek w zakresie użytkowania rolniczego i kontynuacji programu rolnośrodowiskowego.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w O., postanowieniem z dnia [...] września 2010 r., przekazał powyższy wniosek skarżącej do Kierownika Biura Powiatowego w [...]. Z kolei, postanowieniem z dnia [...] listopada 2010 r., Kierownik Biura Powiatowego w [...] przekazał Kierownikowi Biura Powiatowego w O. z powrotem ten wniosek. W tej sytuacji Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w O. wnioskiem z dnia [...] grudnia 2010 r., zwrócił się do Prezesa ARiMR o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy Kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR w O. a Kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR w [...].

Dnia [...] kwietnia 2011 r. do Biura Powiatowego ARiMR w O. wpłynęło pismo zastępcy Prezesa ARiMR w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. Zgodnie z jego treścią Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w O. został uznany za organ właściwy do rozpatrzenia wniosku skarżącej o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt na rok 2010.

Dnia [...] marca 2011 r. do Biura Powiatowego ARiMR w O. wpłynęła umowa dzierżawy gruntu rolnego oraz umowa przekazania posiadania działki rolnej (protokół przekazania) z dnia [...] marca 2011 r. Zgodnie z zapisami wskazanych dokumentów, reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego małoletnia przekazująca wydzierżawiła skarżącej działkę rolną nr [...], położoną w [...]. Skarżąca zaś zobowiązała się do kontynuowania na tej działce programu rolnośrodowiskowego do dnia [...] marca 2012 r.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6550
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa