Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie lokalizacji ośrodka gier
Tezy

Przedmiotem oceny rady gminy wyrażającej opinię w trybie art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych /t.j. Dz.U. 2004 nr 4 poz. 27/, może być jedynie proponowana lokalizacja kasyna gry.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Rafał Batorowicz, Sędziowie NSA Jan Bała, Małgorzata Korycińska (spr.), Protokolant Joanna Warzeszkiewicz, po rozpoznaniu w dniu 19 października 2005 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Rady Miejskiej w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 maja 2005 r. sygn. akt 3/II SA/Ka 3088/03 w sprawie ze skargi O. C. Spółki z o.o. w W. na uchwałę Rady Miejskiej w K. z dnia 1 września 2003 r. Nr XII/200/03 w przedmiocie lokalizacji ośrodka gier 1. oddala skargę kasacyjną 2. zasądza od Rady Miejskiej w K. na rzecz O. C. Spółki z o.o. w W. kwotę 180 /sto osiemdziesiąt/ zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 8 maja 2005 r. o sygn. akt 3/II SA/Ka 3088/03, po rozpoznaniu sprawy ze skargi O. C. Spółki z o.o. w W. na uchwałę Rady Miasta K. z dnia 1 września 2003 r. nr XIII/200/03 w przedmiocie opinii w sprawie lokalizacji ośrodka gier, stwierdził, że zaskarżona uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.

W motywach orzeczenia Sąd podał, że uchwałą z dnia 1 września 2003 r. Rada Miasta K. negatywnie zaopiniowała lokalizację kasyna gry w Hotelu "K." przy [...] w K. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie kasyna, zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 4 poz. 27), zwanej dalej ustawą o grach i zakładach wzajemnych, powinien zawierać opinię rady gminy. Ustawa ta w art. 29 ust. 1 pkt 1 określa dopuszczalną ilość ośrodków gier zlokalizowanych w miastach w zależności od ilości mieszkańców. Zgodnie z powyższym przepisem w K. mogą być zlokalizowane dwa kasyna. W dniu 12 czerwca 2003 r. O. C. Sp. z o.o. zwróciła się wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry w hotelu "K.". Organ podał, że wcześniej tj. w dniu 27 maja 2003 r. o wydanie takiej opinii w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku [...] przy ul. [...] w K. zwróciła się C. P. Sp. z o.o. w W. W związku z tym organ stwierdził, że pozytywne zaopiniowanie wcześniejszego wniosku C. P. Sp. z o.o. wyczerpało liczbę dozwolonych kasyn gry w K. i wniosek O. C. Sp. z o.o. zaopiniowano negatywnie.

Pismem z dnia 3 października 2003 r. skarżąca wezwała Radę Miasta K. do usunięcia naruszenia prawa, wnosząc o uchylenie uchwały oraz o pozytywne zaopiniowanie wniosku skarżącej w sprawie lokalizacji kasyna gry w hotelu "K.".

Rada Miasta K. uchwałą z dnia 27 października 2003 r. nie uwzględniła powyższego wezwania skarżącej podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu uchwały z dnia 1 września 2003 r.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Gliwicach rozpoznając skargę Spółki O. C. stwierdził, że stosownie do regulacji art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy o grach i zakładach wzajemnych, wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach, gier na automatach o niskich wygranych powinien zawierać opinie rady gminy o lokalizacji ośrodka gier. W myśl art. 9 ust. 1 lit. a tej ustawy przez ośrodek gier rozumie się kasyno gry - jako miejsce, w którym prowadzi się gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości lub gry na automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym minimalna, łączna liczba urządzonych gier cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 5 do 30 sztuk. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o grach i zakładach wzajemnych, kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców - jedno kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczba dozwolonych kasyn zwiększa się o 1. W związku z cytowanymi przepisami Rada Miasta K. zaopiniowała negatywnie wskazaną przez skarżącą we wniosku lokalizację kasyna gry w hotelu "K.". Przesłanką takiego rozstrzygnięcia było wydanie wcześniej pozytywnej opinii dla Spółki C. P. W ocenie Rady Miasta wydanie opinii pozytywnej dla tej spółki wyczerpało limit na prowadzenie kasyn gry gdyż zgodnie z regulacją ustawową w K. mogą być zlokalizowane tylko dwa kasyna gry. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż powyżej przedstawiona argumentacja Rady Miasta K. jest błędna, zaś przyjęte przez organ kryteria stanowiące podstawę wydania opinii nie znajdują uzasadnienia prawnego.

Strona 1/4