Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnej
Tezy

1. Nie można traktować oczekiwanego wydania rozporządzenia jako rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, do którego nawiązuje art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa.

2. Zarówno przy rozstrzyganiu sprawy przez organ, jak i przy rozstrzyganiu łączącego się z nią zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd - jeżeli ono występuje - dochodzi do aktu stosowania prawa przez odnoszenie jego norm do ustalonego stanu faktycznego. Tworzenie prawa następuje zaś w innym, sformalizowanym procesie legislacyjnym.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny, Sędziowie NSA Jan Bała (spr.), Edward Kierejczyk, Protokolant Magdalena Rosik, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2005 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. S. "E." od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 1171/04 w sprawie ze skargi M. S. "E." na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia [...] maja 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od M. S. "E." na rzecz Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty kwotę 180 ( sto osiemdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 1171/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. S., prowadzącej działalność pod firmą "E.", na postanowienie Prezesa Urzędu Telekomunikacji i Poczty z dnia [...] maja 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie odroczenia terminu zapewnienia realizacji zadań na rzecz obronności.

Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym:

M. S. w dniu 21 marca 2003 r. wystąpiła do Prezesa URTiP o odroczenie terminu do zapewnienia uprawnionym podmiotom technicznych i organizacyjnych możliwości realizowania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego na okres 18 miesięcy od dnia doręczenia decyzji w sprawie złożonego wniosku.

Powołując się na treść art. 97 § l pkt 4 k.p.a skarżąca wniosła jednocześnie o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie z jej wniosku do czasu wejścia w życie rozporządzenia, które ma zostać wydane na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późn. zm.).

Prezes URTiP postanowieniem z dnia [...] stycznia 2004 r. odmówił zawieszenia postępowania na podstawie art. 98 § l k.p.a., tj. na wniosek strony. W uzasadnieniu postanowienia podkreślił, że może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi, społecznemu. Zawieszeniu temu sprzeciwił się Prokurator Krajowy, któremu na mocy art. 188 k.p.a. przysługują prawa strony.

Po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Prezes URTiP postanowieniem z dnia 7 maja 2004 r. uchylił swoje postanowienie z dnia 28 stycznia 2004 r. i odmówił zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § l pkt 4 k.p.a., z którego wynika, że zagadnienie wstępne to zagadnienie, które powstaje w toku postępowania administracyjnego, poprzedza rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji, jego rozstrzygnięcie należy do innego organu lub sądu i istnieje zależność między uprzednim rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy. Brak rozporządzenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego nie jest zagadnieniem wstępnym, które mogłoby uzasadniać zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie strona wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia Prezesa URTiP oraz zasądzenie kosztów postępowania, zarzucając organowi rażące naruszenie prawa przez błędną wykładnię art. 97 § l pkt 4 k.p.a. polegającą na bezzasadnym przyjęciu, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, o którym mowa w tym przepisie, nie może być rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo telekomunikacyjne, a w konsekwencji bezzasadną odmowę zawieszenia z urzędu postępowania wszczętego na wniosek skarżącego.

W odpowiedzi na skargę Prezes URTiP wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując dotychczasową argumentację.

Strona 1/4