Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie ograniczenia wglądu do materiału dowodowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz Sędzia NSA Wojciech Kręcisz (spr.) Sędzia del. WSA Monika Krzyżaniak Protokolant Tomasz Haintze po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 382/15 w sprawie ze skargi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia wglądu do materiału dowodowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie na rzecz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/8

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2015 r. oddalił skargę Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy.

Dnia [...] kwietnia 2012 r. Telekomunikacja Polska w Warszawie (obecnie Orange Polska SA z siedzibą w Warszawie - dalej "TP" lub "Orange") złożyła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej pismo w którym wniosła o uzgodnienie i zatwierdzenie:

- "Instrukcji w zakresie prowadzonej przez TP rachunkowości regulacyjnej za rok 2012" ;

- "Opisu kalkulacji zorientowanych przyszłościowo w pełni alokowanych kosztów usług przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz usług krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów i użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów (rynki 1 - 6) na rok 2014 oraz usługi zapewnienia części lub całości minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o przepływnościach do 2 Mbit/s włącznie (rynek 7) na rok 2014";

- "Opisu kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego, w tym szerokopasmowej transmisji danych (rynek 12) na rok 2014"; "Opisu kalkulacji w zakresie przeszacowania wartości składników kapitału zaangażowanego na dzień 31 grudnia 2012 r."

Jednocześnie pismem z dnia [...] kwietnia 2012 roku TP przedstawiła ich wersję jawną.

Pismem z dnia [...] maja 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: "Prezes UKE") zawiadomił TP, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (dalej jako "Skarżąca" lub "KIGEiT"), Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako "PIIT") oraz Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej o wszczęciu postępowania o sygn. [...] w przedmiocie uzgodnienia i zatwierdzenia instrukcji z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2012 i opisów kalkulacji kosztów usług TP na rok 2014. Jednocześnie zawiadomił także o uprawnieniach wynikających z art. 31 § 1 ust. 2 i art. 31 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) dalej: "k.p.a.".

Decyzją z dnia [...] maja 2013 roku nr [...], Prezes UKE zatwierdził instrukcję w zakresie prowadzenia przez TP rachunkowości regulacyjnej za 2012 rok i opisu kalkulacji kosztów usług na 2014 rok.

Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2012 r. oraz postanowieniem z dnia [...] czerwca 2012 r. Prezes UKE, na podstawie art. 31 § 2 k.p.a., dopuścił KIGEiT oraz PIIT do udziału w postępowaniu w charakterze podmiotu na prawach strony.

Od wymienionej decyzji KIGEiT złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Pismem z dnia [...] czerwca 2013 roku Prezes UKE wezwał TP do przedstawienia wyjaśnień w zakresie:

Strona 1/8