Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska Sędzia NSA Małgorzata Rysz (spr.) Sędzia del. WSA Marek Sachajko Protokolant Jerzy Stelmaszuk po rozpoznaniu w dniu 25 października 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Spółki A od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 1817/15 w sprawie ze skargi Spółki A na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Spółki A na rzecz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie strona 1/6

Wyrokiem z 20 stycznia 2016 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1817/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: WSA), działając na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.; dalej: ppsa), oddalił w całości skargę Spółki A (dalej: skarżąca) na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: Prezes NFZ) z [...] maja 2015 r. (nr [...]) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

WSA orzekał w następującym stanie sprawy.

Decyzją z [...] marca 2015 r. Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (dalej: Dyrektor OW NFZ) oddalił wniesione przez skarżącą odwołanie, o którym mowa w art. 154 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581; dalej: ustawa o świadczeniach) w zw. z art. 5 ustawy z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1290), od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju "[...]" w zakresie "[...]" na obszarze rejonu operacyjnego [...] ([...]). W decyzji zawarto pouczenie o uprawnieniu do złożenia od niej odwołania w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Decyzja została doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Pismem z 14 kwietnia 2015 r. pełnomocnik skarżącej złożył do Prezesa NFZ wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia od decyzji Dyrektora OW NFZ odwołania, o którym mowa w art. 127 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej: kpa). Podstawę żądania stanowiły art. 58 § 1 i art. 59 § 2 kpa. We wniosku wskazano, że termin do wniesienia odwołania upływał 8 kwietnia 2015 r., jednak pełnomocnik skarżącej od 7 kwietnia do 13 kwietnia 2015 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim i wobec tego nie miał obiektywnej możliwości podjęcia czynności zmierzających do złożenia odwołania. Podkreślono, że pełnomocnik skarżącej prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego i nie zatrudnia w niej pracowników, a zatem w sytuacji, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie ma możliwości zlecenia sporządzenia odwołania innej osobie lub pracownikowi.

Postanowieniem z [...] maja 2015 r. Prezes NFZ odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Skarżąca złożyła do WSA skargę na to postanowienie. Zarzuciła naruszenie m.in. art. 58 § 1 kpa przez uznanie, że uchybienie terminu do wniesienia odwołania było zawinione przez pełnomocnika skarżącej, podczas gdy pełnomocnik nie dochował terminu bez swojej winy, bowiem zachorował w przedostatnim dniu, w którym możliwe było złożenie odwołania, przez co nie miał możliwości nie tylko sporządzenia i wniesienia odwołania, ale także wyboru i ustanowienia pełnomocnika substytucyjnego.

WSA oddalił skargę.

WSA podzielił stanowisko Prezesa NFZ, że skarżąca nie uprawdopodobniła, iż uchybienie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło bez winy jej pełnomocnika. Sąd stwierdził, że termin na wniesienie odwołania przypadał w okresie od 2 do 8 kwietnia 2015 r. Wobec tego pełnomocnik skarżącej - pomimo niezdolności do pracy, przypadającej w okresie od 7 do 13 kwietnia 2015 r. - miał możliwość sporządzenia odwołania w okresie poprzedzającym dzień, w którym zachorował, ale tego nie uczynił. Zdaniem WSA, organizacja pracy, w której osoba planuje sporządzenie dokumentu dopiero w ostatnim dniu zakreślonego terminu nie usprawiedliwia uchybienia temu terminowi, z uwagi na nagłe zdarzenie, które nastąpiło w tym dniu.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia