Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Edward Kierejczyk (spr.) Sędziowie: WSA (del.) Arkadiusz Despot-Mładanowicz NSA Jan Kacprzak Protokolant Katarzyna Warchoł po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2007 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej W.S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2006 r. sygn. akt III SA/Wa 104/06 w sprawie ze skargi W.S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 9 listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 lipca 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 104/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W.S.A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 listopada 2005 r., Nr [...] w przedmiocie dotacji z budżetu samorządu terytorialnego.

Powyższy wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego. W dniu 20 sierpnia 2003 r. została zawarta umowa nr [...] pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a W.S.A. W umowie tej Miasto zleciło Stowarzyszeniu realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zarządzeniem nr [...] Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w II półroczu, polegających na prowadzeniu programu motywacyjno-rehabilitacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - mieszkańców dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zgodnie z wnioskiem o dotację złożonym przez Stowarzyszenie, m.st. Warszawa przyznało mu dotację w wysokości 30.000 zł. Stosownie do § 1 ust. 3 umowy, ww. zadanie miało być zrealizowane w okresie od 1 sierpnia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., a w § 6 pkt 2 umowy Stowarzyszenie zobowiązało się - w przypadku niewykorzystania dotacji w całości lub wykorzystania na inne cele niż określone w § 1 ust. 1 i 2 tej umowy - do zwrotu przekazanej lub zakwestionowanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od daty jej otrzymania. Zgodnie z § 3 umowy Stowarzyszenie było zobowiązane do wykorzystania środków finansowych, na warunkach określonych umową do dnia 31 grudnia 2003 r., oraz uzyskania akceptacji sprawozdania z realizacji zadania objętego umową do dnia 30 stycznia 2004 r. Według jej § 14 strony poddały ewentualne spory na tle wykonania umowy właściwemu ze względu na siedzibę zleceniodawcy (m.st. Warszawa) sądowi powszechnemu.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy rozliczono dotację jedynie do kwoty 15.740,00 zł. Kwota wydatkowana wynosiła natomiast 30.000 zł i pozostało do zwrotu 14.260,00 zł.

Decyzją z dnia 10 lutego 2005 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 93 ust. 1 i art. 93 a ust. 1 w związku z art. 129 a ustawy z dnia 29 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Prezydent m.st. Warszawy określił dla tego Stowarzyszenia kwotę 14.260,00 zł przypadającą do zwrotu z tej dotacji jako jej części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, podając jednocześnie terminy uwzględniane przy naliczaniu odsetek za zwłokę od wymienionej części dotacji.

Od tej decyzji Stowarzyszenie wniosło odwołanie, w którym nie zakwestionowało wyników przeprowadzonej kontroli co do wydatkowania kwoty na zadania wykonane przed zawarciem umowy. Wskazało jednak, że z wnioskiem o dotację wystąpiło 15 września 2002 r. i do końca 2002 r. nie otrzymano z Urzędu m.st. Warszawy żadnej odpowiedzi, przy jednoczesnym zapewnianiu ze strony pracowników Urzędu, że w umowie znajdzie się zapis odnośnie refundacji ewentualnych wydatków na wynagrodzenia dla realizujących programy przed przyznaniem dotacji. W tej sytuacji, za zaistniały stan Stowarzyszenie nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności.

Strona 1/4