Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kuba Sędzia NSA Wojciech Kręcisz (spr.) Sędzia del. WSA Joanna Zabłocka Protokolant Kacper Tybuszewski po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej D. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Ol 616/12 w sprawie ze skargi D. S. na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6552
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uzasadnienie strona 1/8

Wyrokiem z dnia 22 listopada 2012 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę D. S. na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. z dnia [...] sierpnia 2012 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu na uzupełnienie braków formalnych we wniosku o wypłatę pomocy na zalesienie na rok 2012.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:

Pismem z dnia [...] czerwca 2012 r. strona została wezwana do usunięcia braków formalnych we wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie poprzez dołączenie do złożonego wniosku wypełnionego i podpisanego materiału graficznego oraz formularzy 0-3/113 i 0-4/113. Wezwanie zawierające stosowne pouczenie, że nie usunięcie braków we wskazanym terminie (7 dni od dnia jego doręczenia) spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania, zostało doręczone skarżącej w dniu [...] czerwca 2012 r. W dniu [...] czerwca 2012 r. skarżąca złożyła do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w I. prośbę o przywrócenie terminu na uzupełnienie braków formalnych wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie na rok 2012, składając również dokumenty, do których złożenia została wezwana. Podała, że uchybienie terminu spowodowane było jej chorobą. Organ I instancji nie uwzględnił żądania strony.

Organ odwoławczy uznał, iż organ I instancji w sposób prawidłowy ocenił, że producent rolny nie uprawdopodobnił braku winy w uchybieniu terminu. Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji, stwierdził że organ ten wydał przedmiotowe postanowienie o odmowie przywrócenia terminu w dniu [...] czerwca 2012 r., a zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę strony w dniach [...] - [...] czerwca 2012 r., zostało wystawione przez lekarza dopiero w dniu [...] lipca 2012 r. Organ I instancji nie mógł zatem znać treści zaświadczenia w chwili wydania postanowienia.

W skardze na powyższe rozstrzygnięcie strona wskazała, iż uprawdopodobniła w sposób wystarczający, że nie uzupełniła braków formalnych wniosku bez swojej winy, przedkładając zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę skarżącej w dniach [...] - [...] czerwca 2012 r. Zdaniem strony organ bezzasadnie stwierdził, że mimo choroby mogła ustanowić pełnomocnika do działania w jej imieniu i na jej rzecz. Zdaniem skarżącej organ dopuścił się naruszenia art. 7 oraz art. 77 k.p.a., ponieważ nie podjął wszystkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, jak również nie dokonał wyczerpującego zebrania oraz rozpatrzenia materiału dowodowego. Podkreśliła, że w dniu [...] maja 2012 r. została wprowadzona w błąd przez pracownika oddziału ARiMR w I. - podczas składnia wniosku o dopłatę bezpośrednio w oddziale ARiMR w I. pracownik błędnie poinformował ją, że nie musi tym razem załączać oświadczeń, gdyż organ posiada oświadczenia z lat poprzednich. Skarżąca wskazała, iż w dniu [...] czerwca 2012 r. nie załączyła do wniosku o przywrócenie terminu zaświadczenia lekarskiego o chorobie w dniach [...] do [...] czerwca 2012r., bowiem o tym, że termin został naruszony dowiedziała się na miejscu w oddziale ARiMR.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6552
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa