Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Minister Inwestycji i Rozwoju) w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci nagany
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Rysz (spr.) Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia del. WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka Protokolant Paweł Gorajewski po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. U. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 2546/15 w sprawie ze skargi J. U. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Minister Inwestycji i Rozwoju) z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci nagany 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2) zasądza od Ministra Inwestycji i Rozwoju na rzecz J. U. 560 zł (pięćset sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/6

Wyrokiem z 24 lutego 2016 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2546/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: WSA), działając na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.; dalej: ppsa), oddalił w całości skargę J. U. (dalej: skarżąca) na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] lipca 2015 r. (nr [...]) w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej.

WSA orzekał w następującym stanie sprawy.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wszczął z urzędu postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec skarżącej jako rzeczoznawcy majątkowego. Wszczęcie postępowania miało związek ze skargą złożoną przez B. R. dotyczącą czynności rzeczoznawców majątkowych - skarżącej i B. L., którzy wspólnie sporządzili operat szacunkowy z 16 grudnia 2011 r. dotyczący określenia wartości położonej w [...] nieruchomości gruntowej o pow. 15,5757 ha - na potrzeby ustalenia przez Burmistrza Miasta [...] opłaty adiacenckiej z tytułu podziału tej nieruchomości.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją z [...] października 2013 r. orzekł o zastosowanie wobec skarżącej kary dyscyplinarnej w postaci nagany.

Skarżąca złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po ponownym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja Odpowiedzialności Zawodowej stwierdziła, że wykonując czynności zawodowe podczas sporządzania operatu szacunkowego z 16 grudnia 2011 r. skarżąca naruszyła art. 175 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.; dalej: ugn), a także § 5 ust. 1, § 55 ust. 2, § 56 ust. 1 pkt 5 i pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.; dalej: rozporządzenie RM). W związku z tym Komisja Odpowiedzialności Zawodowej wystąpiła o zastosowanie wobec skarżącej kary dyscyplinarnej w postaci nagany, określonej w art. 178 ust. 2 pkt 2 ugn.

Decyzją z [...] lipca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju (poprzednio: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) utrzymał w mocy decyzję z [...] października 2013 r. Organ administracji uznał, że kara dyscyplinarna w postaci nagany będzie adekwatna w odniesieniu do popełnionych przez skarżącą błędów i uchybień, polegających w szczególności na naruszeniu:

- § 56 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia RM - w zakresie podawania dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości, ponieważ jako datę sporządzenia operatu szacunkowego i oględzin wycenianej nieruchomości wskazali dzień 16 grudnia 2011 r., a w aktach znajdują się kopie trzech innych operatów, w których skarżąca i B. L. podawali tę datę jako datę sporządzenia tych opracowań i datę dokonywania oględzin wycenianych nieruchomości;

- § 56 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia RM przez niezamieszczenie pełnego opisu stanu prawnego wynikającego z treści czterech działów księgi wieczystej;

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury