Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Minister Inwestycji i Rozwoju) w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci nagany
Uzasadnienie strona 2/6

- art. 175 ust. 1 ugn przez niedokonanie należytych i szczegółowych czynności związanych z badaniem przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

- § 55 ust. 2 i § 56 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia RM i art. 175 ust. 1 ugn przez nieprawidłową analizę rynku i błędny dobór nieruchomości do porównań;

- § 56 ust. 2 rozporządzenia RM przez nieprawidłowe zaokrąglenie wyliczonej kwoty przedziału cenowego pomiędzy ceną minimalną i maksymalną, co w istotny sposób wpłynęło na końcowy wynik wyceny;

- § 56 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia RM przez niewskazanie w treści operatu szacunkowego, w jaki sposób zostały ustalone cechy rynkowe i ich wagi;

- § 56 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia RM przez niezamieszczenie w operacie szacunkowym opisu cech rynkowych i ich stanów.

Skarżąca złożyła do WSA skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zarzuciła rażące naruszenie art. 175 ugn w zw. z § 55 - 57 rozporządzenia RM i art. 157 ust. 1 ugn przez ocenę merytoryczną treści operatu szacunkowego, co nie należy do zakresu kontroli Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, a więc i Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Z ostrożności procesowej skarżąca podniosła również zarzuty:

1) naruszenia prawa materialnego, a mianowicie:

a) art. 178 § 1 w zw. z art. 175 § 1 ugn w zw. z art. 107 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.; dalej: kpa) w zw. z art. 140 kpa przez uznanie, że doszło do braku szczególnej staranności po stronie rzeczoznawcy, w sytuacji gdy w uzasadnieniu decyzji w żaden sposób nie wskazano kryteriów oceny szczególnej staranności, ani nie wskazano wzorca tych zasad;

b) art. 178 § 1 w zw. z art. 175 § 1 ugn przez błędną wykładnię tych przepisów i przyjęcie, że sporządzenie opisu nieruchomości niezawierającego opisu treści księgi wieczystej stanowi naruszenie § 56 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia RM;

c) art. 178 § 1 w zw. z art. 175 § ugn przez przyjęcie, że naruszenie przepisów rozporządzenia RM stanowi naruszenie zasad szczególnej staranności, w sytuacji gdy ustawodawca w art. 175 § 1 ugn jednoznacznie rozdziela naruszenie polegające na naruszeniu przepisów prawa i niezachowaniu należytej staranności

d) art. 178 § 1 w zw. z art. 175 § 1 ugn przez przyjęcie, że naruszeniem § 55 ust. 2 i § 56 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia RM jest błędne, w ocenie organu, dokonanie analizy rynku nieruchomości, w sytuacji gdy przepisy te wskazują jedynie na elementy konieczne operatu, które bezspornie znajdują się w tym operacie, a organ kwestionuje jedynie prawidłowość dokonanej analizy;

e) art. 178 § 1 w zw. z art. 175 § 1 ugn w zw. z § 56 ust. 2 rozporządzenia RM przez przyjęcie, że zaokrąglenie wartości nieruchomości może dotyczyć tylko końcowej wartości nieruchomości, pomimo że przepis rozporządzenia w żaden sposób na to nie wskazuje;

f) art. 178 § 1 w zw. z art. 175 § 1 ugn w zw. z § 56 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia RM przez przyjęcie, że rzeczoznawca ma obowiązek zawrzeć w operacie ustalenie cech rynkowych i ich wag;

Strona 2/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury