Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przedmiocie wydania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Urszula Raczkiewicz Sędzia del. WSA Magdalena Bosakirska Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska (spr.) Protokolant Ewa Czajkowska po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej S. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 13 czerwca 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 370/07 w sprawie ze skargi S. M. na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6047 Nadawanie   podmiotom  gospodarki   narodowej numerów   REGON
Inne orzeczenia z hasłem:
Działalność gospodarcza
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/5

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 13 czerwca 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 370/07, oddalił skargę S. M. na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...]. utrzymujące w mocy postanowienie o odmowie wpisu Skarbu Państwa do rejestru REGON i wydania S.M. zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Za podstawę rozstrzygnięcia Sąd I instancji przyjął następujące ustalenia:

S. M. złożył do Urzędu Statystycznego w Z.G. wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej podmiotu określonego w tym wniosku jako "Skarb Państwa - S. M.". Określając rodzaj działalności, do której ma się odnosić wpis, wnioskodawca wskazał "gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa". Dyrektor Urzędu Statystycznego w Z. G. poinformował S. M. na piśmie, że zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), dalej: ustawa o s.p., w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej ujmowane są wyłącznie informacje o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, zaś "starostom numery identyfikacyjne REGON nie przysługują". Na wymienione pismo S. M., z powołaniem się na art. 219 k.p.a., złożył zażalenie, w którym podniósł, iż wniosek dotyczył nadania numeru identyfikacyjnego REGON Skarbowi Państwa w zakresie działań należących do właściwości starosty jako organu zarządzającego nieruchomościami Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), nie zaś staroście. S.M. wyjaśnił, że powodem ubiegania się o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON Skarbowi Państwa i wydanie zaświadczenia tej treści jest to, iż starosta reprezentując Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, zmuszony jest posługiwać się numerem identyfikacyjnym REGON nadanym starostwu. Ponadto, numer ten potrzebny jest do uzyskania numeru NIP dla Skarbu Państwa, aby nie posługiwać się NIP starostwa, które nie jest podatnikiem VAT. Ponadto, dnia [...] marca 2006 r. złożony został i podpisany przez S. M. drugi wniosek o wpis do KRUPGN, w którym wskazano Skarb Państwa jako podmiot zgłaszający. Wiceprezes GUS poinformował wnioskującego, na piśmie, że organ wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nie zmienia swego statusu i nie spełnia przesłanek określonych w art. 42 ustawy o s.p. oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763 ze zm.), a zatem wpis nie jest możliwy.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6047 Nadawanie   podmiotom  gospodarki   narodowej numerów   REGON
Inne orzeczenia z hasłem:
Działalność gospodarcza
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne