Skarga kasacyjna na bezczynność Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia NSA Wojciech Kręcisz (spr.) Sędzia del. WSA Urszula Wilk po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej W. sp. z o.o. w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. akt II SAB/Ol 97/17 w sprawie ze skargi W. sp. z o.o. w G. na bezczynność Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie; 2. zasądza od Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na rzecz W. sp. z o.o. w G. 440 (słownie: czterysta czterdzieści) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Farmaceutyczny
Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. akt II SAB/Ol 97/17 oddalił skargę W. sp. z o.o. w G. na bezczynność Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki.

W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przedstawił na wstępie stan faktyczny sprawy, z którego wynikało, że skarżąca wnioskiem z dnia 20 czerwca 2017 r. zwróciła się do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w E. przy ul. K. nr lokalu [...]. Pismem z dnia 23 czerwca 2017 r. organ na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm., dalej: k.p.a.) wezwał skarżącą do uzupełnienia wniosku w terminie 10 dni poprzez przedłożenie opinii państwowej inspekcji sanitarnej o lokalu pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Skarżąca w dniu 26 czerwca 2017 r. wniosła o zawieszenie postępowania powołując się na konieczność zebrania pełnej dokumentacji i wskazując, że nie wystąpiła żadna z przesłanek negatywnych takiego rozstrzygnięcia. Organ w dniu 18 lipca 2017 r. poinformował skarżącą spółkę, że jej wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pozostawia bez rozpoznania z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych. Jednocześnie w piśmie tym wskazano, że przedwczesne było żądanie zawieszenia postępowania, gdyż postępowanie to nie zostało wszczęte. Następnie spółka w dniu 28 lipca 2017 r. wniosła do Głównego Inspektora Farmaceutycznego ponaglenie na bezczynność Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki. Ponaglenie to zostało rozpoznane w dniu 11 sierpnia 2017 r. poprzez przyjęcie, że organ I instancji nie dopuścił się bezczynności oraz przewlekłości w prowadzeniu postępowania.

Pismem z dnia 15 września 2017 r. Spółka wniosła skargę na bezczynność Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w postępowaniu wszczętym na wniosek skarżącej z dnia 20 czerwca 2017 r. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w E. przy ul. K. [...] i zobowiązanie organu do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie w terminie 14 dni. W uzasadnieniu skarżąca wskazała, że datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi. Całość materiału dowodowego, w tym dokumentów niezbędnych do udzielenia zezwolenia, winna zostać zebrana w trakcie postępowania administracyjnego, a ich brak przy złożeniu wniosku nie może przesądzać o braku wszczęcia postępowania. Organ zobowiązany był do formalnego ustosunkowania się do wniosku o zawieszenie postępowania. Nadto skarżącej udzielono tylko 10 dni na uzupełnienie wszystkich wymaganych załączników wniosku, a procedura trwa co najmniej cztery tygodnie.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko, że postępowanie w sprawie nie zostało wszczęte, gdyż wniosek dotknięty był brakami formalnymi.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Farmaceutyczny