Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec Sędzia NSA Zofia Przegalińska Sędzia del. WSA Barbara Stukan-Pytlowany (spr.) Protokolant Michał Sikora po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2012 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej K. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt III SA/Po 353/10 w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od K. M. na rzecz Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6550
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uzasadnienie strona 1/11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. wyrokiem z 17 listopada 2010 r., sygn. akt III SA/Po 353/10, oddalił skargę K. M. (dalej: skarżący) na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. (dalej: organ II instancji, organ odwoławczy) z dnia [...] marca 2010 r., w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2007.

Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. (dalej: organ I instancji) decyzją z dnia [...] grudnia 2009 r., po ponownym rozpatrzeniu wniosku K. M. z dnia [...] maja 2007r. o przyznanie płatności na rok 2007, odmówił K. M. przyznania płatności na rok 2007 z tytułu jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności bezpośredniej do powierzchni innych roślin.

W ocenie organu I instancji skarżący nie był faktycznym posiadaczem i użytkownikiem w 2007 roku zgłoszonych we wniosku działek o numerach 418/24, 418/28, 418/30, położonych w woj. [...], a tym samym nie spełnił warunków do przyznania płatności do gruntów rolnych. Jak wskazał organ, nie można wykluczyć, że na spornych działkach wnioskodawca wykonywał pojedyncze zabiegi agrotechniczne, lecz z dokonanych ustaleń wynikało, że były to działania dokonywane samowolnie na gruntach, na których gospodarowała K. S. - L.

Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P., rozpoznając odwołanie skarżącego, decyzją z dnia [...] marca 2010 roku utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Organ odwoławczy podzielił ustalenia i stanowisko przedstawione w decyzji pierwszoinstancyjnej przyjmując, że skarżący nie był faktycznym użytkownikiem spornych działek rolnych w 2007 r. i nie prowadził na nich działalności rolniczej. P0odkreślił, że w zakresie uprawnień do otrzymania dopłat unijnych decydujące znaczenie ma wyłącznie okoliczność faktycznego posiadania i użytkowania (uprawy) deklarowanych działek. Posiadanie przez rolnika gospodarstwa rolnego, a nie dysponowanie tytułem prawnym, skutkuje udzieleniem pomocy finansowej tym tylko podmiotom, które są faktycznymi użytkownikami gruntów rolnych. Organ odwoławczy w swojej decyzji stwierdził, że za tym, iż skarżący nie był posiadaczem spornych działek przemawia szereg faktów ustalonych w postępowaniu przed organem I instancji.

Wskazane wyżej decyzje wydane zostały w oparciu o następujące ustalenia:

W dniu [...] maja 2007 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie płatności na 2007 rok na podstawie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U z 2007. nr 35 poz. 217). We wniosku zadeklarował działki o numerach 418/24, 418/28, 418/30 położone w woj. [...], powiat [...], gmina [...], obręb [...], o łącznej powierzchni 132, 25ha w ramach JPO i 79.91 w ramach UPO do grup upraw podstawowych.

Gospodarstwo wnioskodawcy zostało wytypowane do kontroli na miejscu metodą analizy ryzyka. W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu w dniach [...] - [...] października 2007r. stwierdzono nieprawidłowości, jednocześnie w trakcie dokonanej kontroli krzyżowej stwierdzono konflikt z innym wnioskodawcą - K. S. - L.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6550
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa