Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
Uzasadnienie strona 2/11

Jak ustalił organ I instancji, wskazane we wniosku grunty skarżący wydzierżawił od L. N., zgodnie z umową zawartą na okres od [...] stycznia 2007 r. do [...] grudnia 2013 r. Te same grunty były też przedmiotem umowy dzierżawy zawartej [...] kwietnia 2005 r. przez K. S. - L. i L. N. - reprezentowanego przez pełnomocnika T. L. Z wyjaśnień K. S. - L. wynikało, że w 2005 r. zawarła umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego położonego w K. k. C. o powierzchni 142 ha. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i nie została nigdy wypowiedziana ani w inny sposób skuteczne rozwiązana. W imieniu wydzierżawiającego - L. N., na podstawie jego notarialnego pełnomocnictwa, występowała jego siostra T. L. Wiosną 2007 r. K. S. - L. wpłaciła do rąk własnych wydzierżawiającego łącznie 50.000 zł z tytułu nakładów, podatku rolnego i czynszu za przedmiot dzierżawy.

Jak ustalił dalej organ, L. N. złożył w sprawie dwa oświadczenia dotyczące prowadzonych w 2007 r. prac na spornych gruntach, które to oświadczenia pozostawały ze sobą w sprzeczności. W dniu 12 grudnia oświadczył, że jesienią 2006 r. osobiście wykonał prace uprawowe i dokonał obsiewu pól żytem ozimym, natomiast zbioru żyta dokonał za jego zgodą skarżący, a w 2007 roku prace żniwne i pożniwne wykonał skarżący w obecności właściciela. Wcześniej zaś, w oświadczeniu złożonym 16 listopada 2009 r. zeznał, że nie posiadał wiedzy na temat użytkowania spornych działek latem 2007 r.

Organ I instancji ustalił jednak, że z odebranych wyjaśnień wynikało, że na zlecenie skarżącego wykonany został zabieg talerzowania na działce nr 418/24. Okoliczność ta wynikała, bowiem również z oświadczenia I. K., ponadto wykonanie tego zabiegu potwierdzało wezwanie wystosowane w dniu 12 lutego 2008 r. w imieniu K. S. - L. przez W. L. do L. N. i skarżącego, o zaprzestanie naruszania posiadania polegającego, m.in. na zaoraniu w grudniu 2007 r. całości ww. obszaru za pośrednictwem wynajętego przedsiębiorstwa, co spowodowało utratę całości poplonu z jesieni 2007 r.

Za wiarygodne i istotne dla sprawy organy obu instancji uznały oświadczenia z dnia 6 lutego 2008 r. odebrane od W. H., C. H., T. H. - świadków K. S. - L. Na podstawie tych oświadczeń ustalono, że sporne grunty w 2007 r. były uprawiane na zlecenie K. S. - L. Ze złożonych oświadczeń wynikało również, że od 2005 r. do chwili obecnej prowadzili oni wszelkie prace polowe na dzierżawionym przez K. S. - L. gospodarstwie rolnym obejmującym sporne działki.

Na podstawie dokonanych ustaleń, w tym po przeprowadzeniu wszechstronnej analizy dokumentów zebranych w sprawie konfliktu kontroli krzyżowej pomiędzy skarżącym a K. S. - L., organy uznały, że skarżący nie był faktycznym użytkownikiem spornych działek rolnych w 2007 r. i nie prowadził na nich działalności rolniczej, o czym świadczył szereg faktów ustalonych w postępowaniu przed organem I instancji.

Ponadto zebrany w postępowaniu karnym materiał dowodowy został włączony do sprawy o przyznanie płatności postanowieniem z dnia [...] grudnia 2009 r. Nr [...]. Jak wskazał organ odwoławczy, uzyskane w toku postępowania karnego zeznania potwierdziły jedynie informacje zawarte w oświadczeniach złożonych przez świadków w postępowaniu administracyjnym. Zatem materiał dowodowy zebrany w toku postępowania prokuratorskiego stanowił materiał uzupełniający, który potwierdził wcześniej zebrane informacje.

Strona 2/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6550
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa