Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenie postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji przepisów dotyczących gier i zakładów wzajemnych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska Sędziowie NSA Zofia Borowicz Zofia Przegalińska (spr.) Protokolant Marcin Chojnacki po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2012 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 16 grudnia 2010 r. sygn. akt III SA/Wr 485/10 w sprawie ze skargi N. Spółki z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenie postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji przepisów dotyczących gier i zakładów wzajemnych 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we W. do ponownego rozpoznania; 2. zasądza od N. Spółki z o.o. we W. na rzecz Dyrektora Izby Celnej we W. (słownie: dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
657
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. uchylił decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] czerwca 2010 r. umarzającą postępowanie w sprawie wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa, prowadzone na wniosek N. Sp. z o.o. we W.

Z uzasadnienia wyroku Sądu I instancji wynika, że wnioskiem z 5 stycznia 2010 r. Spółka N. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Celnego w L. o wydanie pisemnej interpretacji: "co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm. - dalej: u.g.z.w.), ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 - dalej: u.g.h.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 946 ze zm. - dalej rozporządzenie z 2003 r.), przez określenie, czy dokonane na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia z 2003 r. poświadczenie rejestracji automatu do gier o niskich wygranych przed dniem 21 marca 2009 r., tj. przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. Nr 36, poz. 280 - dalej: rozporządzenie zmieniające), w oparciu o wydaną przez uprawnioną jednostkę badającą opinię techniczną, potwierdzającą prawidłowe ustalenie wartości maksymalnej stawki i wartości maksymalnej wygranej, o których mowa w art. 2 ust. 2b u.g.z.w. oraz w art. 129 ust. 3 u.g.h., oznacza, że automat taki, na którym urządzane są gry o niskich wygranych, spełnia po dniu 21 marca 2009 r. kryteria normatywne dla uznania go za automat do gier o niskich wygranych w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2b u.g.z.w. oraz art. 129 ust. 3 u.g.h., albowiem od właściwej kwalifikacji normatywnej automatów, jako automatów do gier o niskich wygranych, zależy uznanie ich za przedmiot opodatkowania podatkiem zryczałtowanym od gier, zgodnie z art. 45a ust. 1 u.g.z.w. oraz z art. 139 ust. 1 u.g.h.".

Prezentując własne stanowisko w sprawie spółka wskazała, iż ten, kto dysponuje poświadczeniem rejestracyjnym wydanym przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego, tzn. wydanym na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia z 2003 r., posiada automatycznie dokument stwierdzający - na okres 6 lat, licząc od dnia wydania - uprawnienie do eksploatacji i użytkowania automatu, ze wszelkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy (również podatkowymi).

Autor wniosku zastrzegł, że wniosek składa w trybie art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm. - dalej: u.s.d.g.). Uzasadnił to żądanie tym, że materia dotyczy takich przepisów prawa hazardowego, z których wynika obowiązek świadczenia daniny publicznej, tj. podatku od gier, nie zaś przepisów prawa podatkowego, do których zastosowanie mają regulacje ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. - dalej: O.p.).

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
657
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej