Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Cezary Pryca (spr.) Sędzia NSA Krystyna Anna Stec Sędzia NSA Henryk Wach Protokolant Patrycja Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej W. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 27 listopada 2013 r. sygn. akt VIII SA/Wa 364/13 w sprawie ze skargi G. M. R. na decyzję Wojewody M. z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W., 2. zasądza od G. M. R. na rzecz Wojewody M. 2 800 (dwa tysiące osiemset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Finanse publiczne
Bezrobocie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/6

Wyrokiem z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. akt VIII SA/Wa 364/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy Miasta R. na decyzję Wojewody M. z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty R. z dnia [...] marca 2012 r., nr [...], stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia się wyroku oraz zasądził od Wojewody M. na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:

Starosta R. decyzją z dnia [...] maja 2013 r., działając na podstawie art. 60, art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm., dalej: u.f.p.) oraz art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 769 ze zm., dalej: o.p.) w zw. z art. 67 u.f.p. i art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), orzekł o określeniu zobowiązania Gminy Miasta R. wobec Powiatu R. z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w R. za styczeń 2012 r. na kwotę 162 407,40 zł.

Uzasadniając Starosta przytoczył brzmienie art. 9a ust. 1-3 ustawy o promocji i wskazał, że mimo prowadzonych negocjacji pomiędzy Powiatem R. jako powiatem prowadzącym, a Gminą Miasta R. jako powiatem dotującym, nie doszło do zawarcia porozumienia w sprawie współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w R. w 2012 r. Przysługująca powiatowi dotacja na współfinansowanie kosztów działalności PUP to niepodatkowa należność budżetowa o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu art. 60 u.f.p. W świetle art. 61 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy, decyzje w odniesieniu do tych należności przysługujących powiatowi wydaje w I instancji starosta.

Gmina Miasta R. złożyła odwołanie w sprawie, zarzucając naruszenie prawa materialnego i przepisów postępowania administracyjnego.

Decyzją z dnia [...] lutego 2013 r. Wojewoda M. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Stwierdził m. in. że roszczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia, ma charakter publicznoprawny, bowiem obowiązek jego ponoszenia wynika wprost z przepisów ustawy. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3 art. 9a ww. ustawy, ma typowy charakter porozumienia administracyjnego, dlatego też użytego tylko w ust. 4 tegoż artykułu pojęcia "roszczenie" nie można traktować w kategoriach cywilistycznych w odróżnieniu od treści pozostałych ustępów tego artykułu, które stanowią o administracyjnym charakterze tego rodzaju współfinansowania.

Jednocześnie Wojewoda podkreślił, że WSA rozpatrując spór kompetencyjny pomiędzy SKO, a Wojewodą M. w analogicznej sprawie, postanowieniem z dnia [...] października 2012 r. (sygn. akt II GW 15/12) wskazał Wojewodę M. jako organ właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty R.. Zauważył, że z uzasadnienia wskazanego orzeczenia NSA nie wynika, aby sąd podjął jakiekolwiek rozważania dotyczące charakteru prawnego powstałego sporu i jego możliwości rozstrzygnięcia na gruncie prawa cywilnego. Z powyższego Wojewoda wywiódł, że NSA zaakceptował administracyjny charakter powstałego sporu.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Finanse publiczne
Bezrobocie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda