Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Drachal (spr.) Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędzia del. WSA Jacek Czaja Protokolant Anna Fyda-Kawula po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2011 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt II SA/Ol 944/09 w sprawie ze skargi P. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie na rzecz P. R. kwotę 490 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt II SA/Ol 944/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę P. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób.

Ze stanu faktycznego sprawy ustalonego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że decyzją z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wniosek T. W. zmienił wydane mu zezwolenie nr [...] z dnia [...] października 2008 r. na wykonywanie regularnych przewozów osób na linii komunikacyjnej B. - O. - B. w zakresie ustalonego rozkładu jazdy.

Wnioskiem z dnia 22 czerwca 2009 r. P. R. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji zarzucając, iż została ona wydana z rażącym naruszeniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm. (powoływana jako: u.t.d.) polegającym na niedokonaniu, przed jej podjęciem, analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia [...] lipca 2009 r., nr [...], działając na podstawie art. 157 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej jako: k.p.a.), odmówiło wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] kwietnia 2009 r. W uzasadnieniu wskazano, że P.R. nie jest podmiotem uprawnionym do skutecznego zainicjowania postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności powyższego zezwolenia wydanego innemu przewoźnikowi. Podkreślono, iż nie legitymuje się on, w myśl art. 28 k.p.a., własnym interesem prawnym do złożenia wniosku, gdyż nie był podmiotem występującym o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów.

W wyniku rozpatrzenia wniosku P. R. o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzją z dnia [...] sierpnia 2009 r., nr [...] Kolegium utrzymało w mocy decyzję z dnia [...] lipca 2009 r. W uzasadnieniu podano, że przed ustaleniem czy decyzja zawiera wady kwalifikujące ją do stwierdzenia nieważności konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy postępowanie zainicjowane wnioskiem jest dopuszczalne. Dalej argumentowano, iż zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Decyzją w przedmiocie zmiany zezwolenia nie nałożono na P. R. obowiązków, jak również nie przyznano mu żadnych uprawnień. Okoliczność, iż P. R. jest zainteresowany rozkładem jazdy swego konkurenta w branży przewoźników - zdaniem Kolegium - należy rozpatrywać jedynie w znaczeniu interesu faktycznego, który nie uzasadnia uznania go za stronę.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie P. R. zażądał uchylenia powyższej decyzji zarzucając jej naruszenie art. 6, 7, 8, 11, 28, 77 § 1, 80, 107 § 3 i 156 § 1 pkt 2 k.p.a. oraz art. 18 ust. 1 pkt 1f, art. 24 ust. 2, art. 22a ust. 1 pkt 2, art. 22a ust. 3, 5, 6 u.t.d. w zw. z art. 28 k.p.a poprzez błędne uznanie, że P. R.nie ma przymiotu strony. W przekonaniu skarżącego okoliczności, w których się znalazł powodują, że legitymuje się przymiotem strony bowiem zakwestionowana decyzja z dnia [...] kwietnia 2009 r. dotyczy także jego uprawnień i dlatego jest podmiotem uprawnionym do żądania stwierdzenia jej nieważności. Według przedstawionej w tym zakresie argumentacji, skoro na podstawie art. 22a ust. 3 u.t.d. podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, to wydanie zezwolenia lub zmiana zezwolenia udzielonego innemu podmiotowi odnosi się również do interesu prawnego strony skarżącej i ma wpływ na zakres jej uprawnień.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze