Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędzia NSA Zofia Borowicz Sędzia del. WSA Maria Jagielska (spr.) Protokolant Karol Pachnik po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2010 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "R." Spółki z o.o. w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1889/08 w sprawie ze skargi "R." Spółki z o.o. w P. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od R. Spółka z o.o. na rzecz Prezesa Głównego Urzędu Miar kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6239 Inne o symbolu podstawowym 623
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Głównego Urzędu Miar
Uzasadnienie strona 1/5

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1889/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę "R." Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar ( GUM ) z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] z dnia [...] listopada 2005 r. dotyczącej opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych. Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym.

Decyzją z dnia [...] lipca 2005 r. Nr [...] Prezes GUM udzielił firmie "R." Sp. z o.o. z siedzibą w P. zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji, napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych na okres 12 miesięcy.

W dniu [...] listopada 2005 r. Prezes GUM podjął decyzję nr [...], na podstawie art. 21 § 4 w zw. z § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) w zw. z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. 2004 r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.), którą określił zaległą opłatę za udzielenie zezwolenia w wysokości 12.000 zł. oraz odsetki za zwłokę od nieterminowej wpłaty. W uzasadnieniu organ powołał art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo o miarach, zgodnie z którym organ administracji pobiera opłatę za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w decyzji z dnia [...] lipca 2005 r., natomiast z mocy art. 24a ust. 2 tej ustawy, wysokość należnej opłaty określa wnioskodawca, przy czym zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. Nr 229, poz. 2309) opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych na okres 1 roku wynosi 12.000 zł. Ponadto Prezes GUM wyjaśnił, że termin płatności przedmiotowej opłaty zgodnie z art. 24a ust. 3 ustawy Prawo o miarach upłynął z dniem 28 lipca 2005 r., a odsetki od nieterminowej wpłaty zostały naliczone zgodnie z treścią art. 53 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej.

Wskutek złożonego przez "R." Sp. z o.o. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Prezes GUM decyzją z dnia [...] marca 2006 r. Nr [...] utrzymał w mocy swoje rozstrzygnięcie z dnia [...] listopada 2005 r.

W dniu 21 kwietnia 2008 r. Spółka "R." złożyła na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kpa. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa GUM z dnia [...] listopada 2005 r. W uzasadnieniu Spółka wskazała, że rozporządzenie Ministra Finansów, wydane na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy Prawo o miarach, przekroczyło zawartą w nim delegację ustawową, ustalając w § 9 ust. 1 pkt 1 opłatę za niewymienione w art. 24 ust. 2 pkt 5 tej ustawy zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie tachografów. Tym samym, zdaniem skarżącej Spółki, decyzja ta została wydana bez podstawy prawnej.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6239 Inne o symbolu podstawowym 623
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Głównego Urzędu Miar