Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry losowej w formie loterii promocyjnej bez zezwolenia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz Sędzia NSA Zbigniew Czarnik (spr.) Sędzia del. WSA Izabella Janson po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2020 r. sygn. akt V SA/Wa 1333/19 w sprawie ze skargi J S na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W z dnia [..] czerwca 2019 r. nr [..] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry losowej w formie loterii promocyjnej bez zezwolenia 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę; 3. zasądza od J S na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W 2.000 (dwa tysiące) złotych tytułem kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/4

Wyrokiem z 21 stycznia 2020 r., sygn. akt V SA/Wa 1333/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi J S , uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W z [...]czerwca 2019 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w W z [..] kwietnia 2019 r. w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry losowej w formie loterii promocyjnej bez zezwolenia oraz zasądził zwrot kosztów postępowania.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:

Funkcjonariusze celni przeprowadzili kontrolę przedsięwzięcia "Konkurs", organizowanego przez J S (dalej "skarżący") na portalu społecznościowym Facebook. Ustalili, że przedsięwzięcie to wyczerpało znamiona loterii promocyjnej, na zorganizowanie której skarżący nie posiadał stosownego zezwolenia, wymaganego przepisami.

Decyzją z [...]kwietnia 2019 r. Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Wnałożył na skarżącego karę pieniężną w wysokości 10.610 zł za urządzanie giry losowej, tj. loterii promocyjnej "Konkurs" bez wymaganego zezwolenia.

Decyzją z [...] czerwca 2019 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W utrzymał w mocy powyższą decyzję.

Organ wyjaśnił, że przedsięwzięcie było prowadzone w dniach od 4 do 18 grudnia 2017 r. na portalu społecznościowym F "T". Uczestnik musiał spełnić łącznie następujące warunki:

1. polubić zdjęcie;

2. udostępnić je publicznie u siebie na wallu;

3. strzelić, czyli podać liczbę replik, jaka obecnie znajduje się w sklepie stacjonarnym na wystawach i ścianach.

Zdaniem organu w sprawie doszło do uczestnictwa przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, ponieważ "polubienie" zdjęcia opublikowanego na portalu społecznościowym F "T" stanowiło nabycie innego dowodu udziału w grze w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.; dalej "u.g.h.") i umożliwiało nieodpłatne uczestniczenie w loterii. Wykonanie tych czynności umożliwiło udział w organizowanym przedsięwzięciu.

WSA w Warszawie oddalił skargę na powyższą decyzję.

Zdaniem Sądu, nie wystąpiła przesłanka nabycia towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. Uczestnictwo w samej loterii (losowaniu nagrody) było nieodpłatne, jednak nie zostało ono poprzedzone - jak wymaga tego przepis art. 2 ust. 1 pkt 10 u.g.h. - nabyciem towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. W ocenie Sądu, żadna z dokonanych przez uczestników akcji promocyjnej "Konkurs" czynności, nie stanowiła bowiem "nabycia" dowodu udziału w grze.

Sąd uznał, że przepisy u.g.h. znajdują zastosowanie jedynie do gier odpłatnych, tzn. takich, w przypadku których warunkiem uczestnictwa jest nabycie przy udziale środków finansowych losu lub innego dowodu udziału w grze, albo dokonanie wpłaty określonych stawek pieniężnych. Udział w organizowanym przez skarżącego "Konkursie" nie wiązał się z koniecznością odpłatnego nabycia losu lub innego dowodu udziału w grze. Uczestnik konkursu nie musiał być klientem sklepu, a "Konkurs" nie zakładał wydawania uczestnikom jakichkolwiek dowodów uczestnictwa. WSA wskazał, że tzw. "polubienie" zdjęcia, udostępnienie go, jak również podanie przybliżonej liczy replik broni w sklepie, nie ma trwałego charakteru, bowiem uczestnik "Konkursu" może go w każdej chwili usunąć.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej