Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Czerwiński Sędziowie Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak Sędzia del. WSA Piotr Broda (spr.) Protokolant asystent sędziego Tomasz Muszyński po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej E. S.i W. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2017 r. sygn. akt VII SA/Wa 427/16 w sprawie ze skargi E. S. i W. S. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..] grudnia 2015 r. nr [..] w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie strona 1/4

Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 427/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę E. S. i W. S. na postanowienie [..] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..] grudnia 2015 r. w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Pismem z dnia 12 listopada 2014 r. Prezydent [..] poinformował Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [..] o rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. K. w W. W wyniku oględzin przeprowadzonych 16 grudnia 2014 r. na terenie działek oznaczonych numerami: [..] przy ul. K. w [..] stwierdzono m. in., że E. S. i W.S. dobudowali do pokoju dziennego budynku mieszkalnego taras o długości 7 m i szerokości 3, 60 m ze schodami ogrodowymi. Następnie zabudowali około 1/3 długości tarasu (2,80 m) na całej jego szerokości. Gabaryty wybudowanego ogrodu wynoszą 3,20 m x 3,60 m i wysokość 1,90 m, przy pokoju dziennym 2,50 m. Na ww. roboty budowlane inwestorzy nie okazali stosownych dokumentów organu architektoniczno-budowlanego.

Po wszczęciu postępowania w sprawie i ustaleniu, że w wyniku rozbudowy budynku powstał nowy obiekt o większych gabarytach, a rozbudowa została wykonana bez prawomocnej decyzji organu architektoniczno-budowlanego, PINB wdrożył postępowanie legalizacyjne samowolnie wykonanych robót budowlanych. Postanowieniem z dnia [..] stycznia 2015 r. wstrzymał prowadzenie robót oraz nałożył obowiązek przedłożenia niezbędnych dokumentów. W dniu 10 sierpnia 2015 r. inwestorzy złożyli projekt budowlany przedmiotowej rozbudowy, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję z dnia [..] stycznia 2013 r. o warunkach zabudowy.

Postanowieniem z dnia [.] listopada 2015 r. organ I instancji, działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409 ze zm., zwana dalej: Prawo budowlane.), orzekł o ustaleniu opłaty legalizacyjnej w kwocie 50.000 zł za samowolną rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wskazanym na wstępie postanowieniem z dnia [..] grudnia 2015 r. [..] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu zażalenia skarżących na w/w postanowienie z [..] listopada 2015 r., utrzymał je w mocy. W uzasadnieniu postanowienia [..]WINB stwierdził zasadność podjętego przez organ I instancji rozstrzygnięcia. Podał, iż organ I instancji prawidłowo wszczął procedurę legalizacyjną w stosunku do samowolnej rozbudowy budynku mieszkalnego, a wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej jest konsekwencją postępowania legalizacyjnego. W przypadku stwierdzenia samowoli budowanej właściwy organ w pierwszej kolejności jest zobowiązany ocenić, czy budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz czy nie narusza przepisów szczególnych (w tym przepisów techniczno-budowlanych) w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem. Takie naruszenia w omawianej sprawie nie występują, w związku z czym PINB postanowieniem z dnia [..] stycznia 2015 r. wstrzymał prowadzenie robót przy budowie budynku mieszkalnego i nakazał inwestorom przedstawienie odpowiedniej dokumentacji, o której mowa w art. 48 ust. 3 Prawa budowlanego. Inwestorzy przedstawili wszystkie wymagane dokumenty. Tym samym spełnione zostały ustawowe przesłanki do wdrożenia postępowania legalizacyjnego. Zatem organ I instancji, po zweryfikowaniu dokumentów złożonych przez inwestorów, prawidłowo nałożył obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej i właściwie określił jej wysokość.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego