Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej
Uzasadnienie strona 2/4

Organ odwoławczy wskazał, że za ogród zimowy nie można uznać powiększenia budynku mieszkalnego o zabudowę części tarasu. Z dokumentów sprawy bezsprzecznie wynika, iż część zabudowana tarasu powiększyła kubaturę budynku mieszkalnego. Zatem, nie można w niniejszej sprawie mówić o przydomowym ogrodzie zimowym. Bez znaczenia dla określenia właściwego trybu postępowania w sprawę pozostaje fakt, że przedmiotowe pomieszczenie zostało wykonane jako następny etap inwestycji, która wcześniej polegała na również samowolnie wykonanej dobudowie tarasu do istniejącego budynku. Taras nie jest samodzielnym obiektem, jest dobudowany do istniejącego budynku mieszkalnego i wykonanie tej inwestycji (budowy tarasu) zmienia charakterystyczne paramenty budynku, w tym kubaturę i powierzchnię zabudowy. W związku z powyższym, wykonane roboty prawidłowo zostały zakwalifikowane jako rozbudowa budynku mieszkalnego (art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego).

Rozpoznając skargę od tej decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że w przedmiotowej sprawie należy się zgodzić z kwalifikacją charakteru robót budowlanych dokonaną przez organy. W istocie bowiem doszło do rozbudowy obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego przez dobudowanie do niego nowego elementu w postaci tarasu. Niewątpliwie tego typu inwestycja jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie bowiem z treścią art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego budową jest wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. Przez rozbudowę należy rozumieć zmianę charakterystycznych parametrów istniejącego obiektu budowlanego, takiego jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość. W związku z tym należy zauważyć, że dobudowanie tarasu do istniejącego budynku mieszkalnego zwiększa powierzchnię zabudowy budynku i nie jest samodzielnym obiektem.

Przedstawione w skardze rozważania dotyczące definicji oranżerii i ogrodu zimowego nie mają decydującego znaczenia w przedmiotowej sprawie. Urządzenie ogrodu zimowego (oranżerii), nawet jeżeli samo w sobie zostało zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego), było dopiero kolejnym etapem inwestycji, która wcześniej polegała na samowolnej rozbudowie budynku mieszkalnego o taras, co - jak już wyżej powiedziano - wymagało uzyskania pozwolenia na budowę. Jak wynika z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, inwestorzy dobudowali do pokoju dziennego budynku mieszkalnego taras o długości 7 m i szerokości 3,60 m ze schodami ogrodowymi, przez co zwiększyli powierzchnię tego budynku, a następnie 1/3 długości tarasu i całą jego szerokość na wysokości 1,90 m przy pokoju dziennym zabudowali, uzyskując ogród zimowy.

W ocenie Sądu, postanowieniem z dnia [..] listopada 2015 r. PINB zasadnie ustalił skarżącym opłatę legalizacyjną w wysokości 50.000 zł. Spełnili oni bowiem obowiązki nałożone postanowieniem z dnia [..] stycznia 2015 r., przedkładając wymagane prawem dokumenty. Także opłata legalizacyjna wyliczona została prawidłowo w oparciu o art. 49 ust. 2 w związku z art. 59f ust. 1 Prawa budowlanego.

Strona 2/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego