Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały , nr IV/11/2010 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Linska - Wawrzon (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Alicja Plucińska - Filipowicz Sędzia del. WSA Mirosław Wincenciak Protokolant Andżelika Nycz po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2012 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wojewody Dolnośląskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Wr 13/12 w sprawie ze skargi Gminy Ząbkowice Śląskie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2011 r., nr NK-N.0911.1.2011.MW2 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r., nr IV/11/2010 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Wr 13/12, po rozpoznaniu skargi Gminy Ząbkowice Śląskie, uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2011 r., w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r. , w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach sprawy:

Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 lutego 2011 r. na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. dalej zwanej "u.s.g.") stwierdził nieważność wskazanej wyżej uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2010 r.

W ocenie Wojewody przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, po upływie terminu, wynikającego z art. 5 a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, zwanej dalej "u.d.p.p."), w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto § 8 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 6, ust. 7, ust. 8 i ust. 9 załącznika do uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem odpowiednio: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 2 i art. 12 i art. 19a ust. 1 i ust 6 w związku z art. 5a ust. 1 wskazanej ustawy. Uchwała została podjęta po upływie ustawowego terminu, a to po dniu 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu, co jest równoznaczne z niewypełnieniem upoważnienia ustawowego, a tym samym nieważnością uchwały. Ponadto w ocenie organu nadzoru § 12 ust. 4 załącznika do uchwały narusza w sposób istotny art. 5 ust. 4 pkt. 11 ustawy, ponieważ tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powinien określać program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Gmina Ząbkowice Śląskie w skardze na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze wniosła o jego uchylenie. Strona skarżąca przyznała, że rzeczywiście program współpracy został uchwalony w dniu 30 grudnia 2010 r., a więc po przekroczeniu terminu zakreślonego w art. 5a ust. 1 ustawy, jednakże w ocenie strony naruszenie tego terminu nie powinno być bezwzględną przesłanką do stwierdzenia nieważności całej uchwały, bowiem przedmiotowy termin należy traktować instrukcyjnie, a czynione analogie do funduszu sołeckiego są nieuzasadnione. Określony w ustawie termin nie ma charakteru terminu zawitego. Ponadto strona skarżąca podniosła, że dopiero z dniem 12 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z uwagi na co Rada Miejska Ząbkowic Śląskich miała zaledwie 9 miesięcy na przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 i uchwalenie rocznego programu współpracy, przez co nie sposób było podjąć przedmiotowej uchwały w terminie.

Strona 1/6