Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Elżbieta Kremer Sędziowie: sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz (spr.) sędzia del. NSA Janusz Furmanek Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Połoczańska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej [...]" Sp. j. - A. G., R. W. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2012 r. sygn. akt IV SA/Wr 789/11 w sprawie ze skargi [...] Sp. j. - A. G., R. W. w K. na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] września 2011 r. Nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6249 Inne o symbolu podstawowym 624
Inne orzeczenia z hasłem:
Siły zbrojne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/4

Wyrokiem z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 789/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę [...]A. G., R. W. Sp. j. z siedzibą w K. na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] września 2011 r. nr [...], w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

Decyzją z dnia [...] września 2011 r. Wojewoda Dolnośląski, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. w zw. z art. 208 ust. 1 i art. 210 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania ww. Spółki od decyzji Wójta Gminy Gromadka z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, kwestionowaną decyzję utrzymał w mocy.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że w dniu 2 lutego 2011 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bolesławcu wystąpił do Wójta Gminy Gromadka z wnioskiem o przeznaczenie samochodu ciężarowego marki Scania o nr rej. [...] do świadczeń rzeczowych na rzecz Jednostki Wojskowej nr [...] w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W dniu 17 czerwca 2011 r. Wójt Gminy Gromadka wydał decyzję w sprawie przeznaczenia wyżej wymienionego samochodu wraz z naczepą do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.

Od powyższej decyzji strona złożyła odwołanie.

W ocenie organu odwoławczego decyzja organu I instancji wydana została zgodnie ze wzorem decyzji określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 ze zm.), i ze wskazaniem podstawy prawnej. Dalej organ podkreślił, że przedmiotowa decyzja obejmuje świadczenia wykonywane w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Tylko wtedy staje się ona wykonalna. W czasie pokoju przedmiot świadczenia pozostaje w posiadaniu właściciela. Zatem w związku z tym, zdaniem organu, nie może być mowy o paraliżu logistycznym firmy.

Nadto Wojewoda wskazał, że nie przychylił się do zarzutu odwołania dotyczącego naruszenia zasady proporcjonalności przy nakładaniu świadczeń, gdyż - jak wynika z ewidencji podatkowej środków transportowych Urzędu Gminy Gromadka - nie ma innych podmiotów, które byłyby w stanie zrealizować pod względem ilościowym i jakościowym wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bolesławcu. Pozostałe podmioty działające na tym terenie posiadają niewielką ilość środków transportowych (1-2 szt.). Dodał przy tym, że również WKU Bolesławiec, wnioskując o środki transportowe, dokonało wnikliwej analizy zasobów na administrowanym terenie.

Na powyższą decyzję Wojewody Dolnośląskiego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniosła Spółka jawna domagając się jej uchylenia jako naruszającej prawo.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda Dolnośląski wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6249 Inne o symbolu podstawowym 624
Inne orzeczenia z hasłem:
Siły zbrojne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda