Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie jednostek pomocniczych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Kisiel (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Paweł Miładowski Sędzia del. WSA Wanda Zielińska-Baran Protokolant asystent sędziego Maciej Stojek po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2010r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Gminy Tychy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 maja 2010 r., sygn. akt IV SA/Gl 185/10 w sprawie ze skargi Gminy Tychy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. nr NP/0911/311/375/09 w przedmiocie jednostek pomocniczych oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/3

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 11 maja 2010 r., IV SA/Gl 185/10, oddalił skargę Gminy Tychy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r., nr NP/0911/311/375/09, w przedmiocie jednostek pomocniczych.

Wyrok ten został wydany w następującym stanie sprawy:

a) Rada Miasta Tychy uchwałą z dnia 26 listopada 2009 r., nr 0150/XXXVI/822/09, w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Cielmice", na podstawie art.35, art.40 ust.2 pkt 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm., powoływana dalej jako "u.s.g.") oraz § 66 Statutu Miasta Tychy, na wniosek doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych, dokonała zmiany statutu jednostki pomocniczej - Osiedla "Cielmice". Zmiana ta polegała na dodaniu załącznika nr 2, w którym określono wzór herbu i flagi Osiedla "Cielmice".

b) Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 grudnia 2009 r., wydanym na podstawie art.91 ust.1 u.s.g., stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009 r. jako sprzecznej z art.35 u.s.g.

Zdaniem organu nadzoru, ustanowienie flagi i herbu jednostki pomocniczej nie mieści się w zakresie pojęcia "organizacja i zakres działania jednostki pomocniczej". Przyznane w art.35 ust.3 u.s.g upoważnienie do określenia dodatkowych elementów statutu jednostki pomocniczej, obejmuje tylko elementy związane z organizacją i zakresem działania jednostki pomocniczej.

c) Gmina Tychy w skardze na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zarzuciła Wojewodzie Śląskiemu naruszenie art.35 u.s.g oraz art.91 ust.1 w zw. z art.85 u.s.g.

2. Wyrokiem z dnia 11 maja 2010 r., IV SA/Gl 185/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Gminy Tychy na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników (art.18 ust.2 pkt 13 u.s.g.). Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole (art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, Dz.U. nr 31, poz.130 ze zm., powoływana dalej jako "u.odzn.mund."). Powołany art. 3 ust.1 jest przepisem prawa materialnego, ustanawiającym kompetencje prawodawcze w określonym tam zakresie na rzecz organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, co obejmuje w szczególności kompetencję rady gminy (art.18 ust.2 pkt 13 u.s.g.).

Powyższe przesłanki prowadzą do wniosku, że obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają Radzie Gminy na ustanowienie symboli jednostki pomocniczej w postaci herbu i flagi.

3. Gmina Tychy w skardze kasacyjnej od powyższego wyroku wniosła o jego uchylenie w całości i orzeczenie reformatoryjnie w trybie art.188 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz.1270 ze zm., powoływana dalej jako "P.p.s.a. ") oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Strona 1/3