Sprawa ze skargi na postanowienie P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie kontroli stanu sanitarno
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędziowie: Sędzia NSA Barbara Adamiak (spr.) Sędzia del. WSA Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2018 r. sygn. akt III SA/Gd 76/18 w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "J." w R. na postanowienie P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 grudnia 2017 r. nr ... w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie kontroli stanu sanitarno-higienicznego lokalu mieszkalnego 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "J." w R. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2018 r. sygn. akt III SA/Gd 76/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "J." w R. na postanowienie P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 grudnia 2017 r. nr ... w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie kontroli stanu sanitarno-higienicznego lokalu mieszkalnego, uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia 14 listopada 2017 r. nr ... oraz zasądził na rzecz strony zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że w rozpatrywanej sprawie organy odmówiły wszczęcia postępowania w sprawie kontroli stanu sanitarno-higienicznego lokalu mieszkalnego, uznały bowiem, że brak jest wynikających z przepisów prawa materialnego przesłanek uprawniających do przeprowadzenia kontroli przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Organy odmawiając wszczęcia postępowania powołały się w pierwszej kolejności na przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261; dalej: ustawa). Ustawa ta w art. 1 pkt 1 stanowi, że Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami m.in. higieny środowiska - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie zadań określonych w art. 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej (art. 2 ustawy). W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego, należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (...) w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach czy też utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości (...). Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.) właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: (1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami, (2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki, (3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości, (4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny