Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi w przedmiocie nakazu przeprowadzenia kontroli budynku
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Grzegorz Czerwiński Sędzia del. WSA Dorota Dąbek Protokolant starszy inspektor sądowy Elżbieta Maik po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2014 r. sygn. akt II SAB/Łd 10/14 w sprawie ze skargi B. P. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi w przedmiocie nakazu przeprowadzenia kontroli budynku 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania, 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 3 czerwca 2014 r. sygn. akt II SAB/Łd 10/14, po rozpoznaniu skargi B. P. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi w przedmiocie nakazu przeprowadzenia kontroli budynku, umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, stwierdził, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Łodzi grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych oraz zasądził zwrot kosztów postępowania między stronami.

Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych, wynikających z uzasadnienia postanowienia WSA w Łodzi z dnia 2 lutego 2012 r. i akt administracyjnych załączonych do sprawy II SAB/Łd 10/14.

W dniu [...] r. B. P. złożyła w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi wniosek o przeprowadzenie kontroli budynku posadowionego na nieruchomości w [...] przy ul. K. [...]. Następnie jej pełnomocnik wniósł o wszczęcie postępowania w przedmiocie wzniesienia przedmiotowego budynku niezgodnie z projektem budowlanym, wzniesienia go bez wymaganej prawem dokumentacji budowlanej oraz zamieszkania w wymienionym budynku bez pozwolenia na użytkowanie.

Decyzją z dnia [...] r. nr [..] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi umorzył w całości postępowanie prowadzone z urzędu w sprawie wstrzymania robót budowlanych polegających na rozbudowie spornego budynku. W wyniku złożonego przez B. P. odwołania, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi decyzją z dnia [...] r. nr [...] uchylił w całości rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi decyzją z dnia [...] r. nr [...] ponownie umorzył w całości postępowanie prowadzone z urzędu w sprawie prawidłowości rozbudowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. K. [...] w [...]. Wówczas B. P. wniosła skargę do WSA w Łodzi na przewlekłe prowadzenie postępowania oraz na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 2 lutego 2012 r., II SAB/Łd 87/11 umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Na decyzję PINB w Łodzi z dnia [...] r. B. P. złożyła odwołanie. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] r. nr [...] ponownie uchylił decyzję organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

W dniu [...] r. skarżąca złożyła do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi i bezczynność tego organu. Postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił wyznaczenia dodatkowego terminu załatwienia sprawy przez rzeczony organ. Skarżąca w dniu [...] r. ponownie wniosła do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie (bezczynność organu) oraz przewlekłe prowadzenie postępowania, w trybie art. 37 § 1 i 2 k.p.a.

Strona 1/4