Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie zobowiązania do oddania odpadów
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Stelmasiak Sędziowie sędzia NSA Robert Sawuła sędzia del. WSA Tomasz Grossmann (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Tomasz Godlewski po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej P.W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 1054/14 w sprawie ze skargi P.W. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do oddania odpadów oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska
Uzasadnienie strona 1/13

Zaskarżonym wyrokiem z 10 października 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 1054/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi P.W. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do oddania odpadów, oddalił skargę.

Wyrok ten, jak wynika z jego uzasadnienia, zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Przywołanym wyżej postanowieniem z [...] stycznia 2014 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska (zwanego też dalej: "Organem" lub "GIOŚ") - na podstawie art. 144, art. 138 § 1 pkt 2, art. 127 § 3 w związku z art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267; zwanej w skrócie: "k.p.a.") i w związku z art. 3a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686), art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859 ze zm.; zwanej w skrócie: "u.m.p.o."), w związku z art. 24 ust. 3 lit. a i art. 2 pkt 35 lit. a rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z dnia 12 lipca 2006 r. ze zm.; zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1013/2006"), art. 18 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1162) - po rozpatrzeniu zażalenia P.W. na postanowienie GIOŚ z [...] maja 2013 r., znak: [...], zobowiązujące ww. osobę do oddania odpadu o kodzie 16 01 04*, w postaci uszkodzonego pojazdu marki: PEUGEOT BOXER, do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego postanowienia:

1. uchylił ww. postanowienie GIOŚ z [...] maja 2013 r. - w zakresie terminu jego wykonania;

2. utrzymał w mocy ww. postanowienie w pozostałym zakresie;

3. określił termin wykonania niniejszego postanowienia, tj. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania postanowienia.

W uzasadnieniu Organ przedstawił stan faktyczny i prawny sprawy wskazując, że w dniu 5 listopada 2012 r. w wyniku zgłoszenia do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu towaru w postaci uszkodzonego pojazdu marki: PEUGEOT BOXER, o numerze identyfikacyjnym nadwozia: [...], funkcjonariusze Urzędu Celnego w Gdańsku - Oddziału Celnego "Opłotki" ujawnili nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadu. W wyniku działań kontrolnych ustalono m.in. rodzaj odpadu: zużyty lub nie nadający się do użytkowania pojazd, kod odpadu: 16 01 04* oraz zgromadzono następujące dokumenty: kopię formularza wniosku o przeprowadzenie oceny towaru, kopię opinii Pomorskiego WIOŚ z [...] listopada 2012 r., kopię protokołu oględzin z 1 listopada 2012 r., kopię dokumentu nabycia "Kontrakt" z 26 października 2012 r., kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dokumentację fotograficzną.

W wyniku zawiadomienia wystosowanego przez Kierownika ww. Oddziału Celnego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska w dniu 4 grudnia 2012 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia sposobu gospodarowania odpadem o kodzie 16 01 04* w postaci uszkodzonego pojazdu marki: PEUGEOT BOXER przez P.W. (zwanego też dalej "Stroną", "Skarżącym" lub "Skarżącym kasacyjnie"), będącego odbiorcą odpadu odpowiedzialnym za jego nielegalne międzynarodowe przemieszczenie z terytorium Norwegii na terytorium Polski.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska