Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Czapska - Górnikiewicz (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Leszek Kamiński Sędzia del. WSA Anna Szymańska Protokolant starszy sekretarz sądowy Monika Dworakowska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Stowarzyszenia [...] z siedzibą w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 2013 r. sygn. akt IV SA/Wa 754/13 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w L. na postanowienie Ministra Środowiska z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Środowiska
Uzasadnienie strona 1/8

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Stowarzyszenia [...] z siedzibą w L. na postanowienie Ministra Środowiska z dnia [...] stycznia 2013 r., utrzymujące w mocy postanowienie własne z dnia [...] grudnia 2012 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy.

Decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zmienił decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] grudnia 2007 r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg/ dobę odpadów i całkowitej pojemności ponad 25000 Mg, zlokalizowanej w miejscowości Klaudyn i częściowo na terenie m.st. Warszawy, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia [...] marca 2009 r., [...] grudnia 2009 r., [...] grudnia 2010 r. i [...] października 2011 r.

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] lipca 2012 r. złożyło Stowarzyszenie [...] w L. (dalej zwanego także Stowarzyszeniem), podnosząc, że została ona wydana z rażącym naruszeniem art. 155 K.p.a.

Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2012 r. Minister Środowiska na podstawie art. 61a § 1 K.p.a. odmówił wszczęcia postępowania stwierdzając, że Stowarzyszenie nie ma legitymacji do żądania jego wszczęcia.

Ponownie rozpatrując sprawę na skutek wniosku Stowarzyszenia, postanowieniem z dnia [...] stycznia 2013 r. Minister Środowiska na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 61a § 1 K.p.a. utrzymał w mocy ww. postanowienie. Jak wskazał organ, art. 185 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.- zwanej dalej Prawem ochrony środowiska) wyłącza stosowanie art. 31 K.p.a., nakazując stosowanie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). W okolicznościach niniejszej sprawy, Stowarzyszenie brało udział w postępowaniu w przedmiocie udzielenia pozwolenia zintegrowanego zakończonego decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] grudnia 2007 r., które było prowadzone z udziałem społeczeństwa. Nie brało natomiast udziału w postępowaniach dotyczących zmiany powyższego pozwolenia. W przypadku decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia [...] lipca 2012 r. orzeczona nią zmiana pozwolenia zintegrowanego nie wiązała się z istotną zmianą instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa ochrony środowiska, a więc zgodnie z art. 218 tej ustawy postępowanie to nie wymagało udziału społeczeństwa i nie mógł mieć zastosowania art. 31 K.p.a. Przepis ten nie ma także zastosowania w postępowaniach nadzwyczajnych.

Skargę na powyższe postanowienie złożyło Stowarzyszenie [...], zarzucając mu naruszenie art. 157 § 2 w zw. z art. 31 ust. 1 i art. 155 K.p.a. oraz art. 185 ust. 1, 2 i 2a Prawa ochrony środowiska w związku z art. 31 K.p.a., a także art. 31 ust. 1 w zw. z art. 157 § 2, art. 155 i art. 15 K.p.a. Zdaniem strony skarżącej legitymacja do wszczęcia postępowania nieważnościowego w niniejszej sprawie wynika wprost z art. 155 K.p.a., bowiem zmiana decyzji w trybie tego przepisu wymaga zgody wszystkich stron tego postępowania zakończonego decyzją ostateczną, a nie tylko tych, które mocą tej decyzji nabyły prawa, w tym podmioty występujące w sprawie na prawach strony - organizacje społeczne. Brak zgody na zmianę treści decyzji stanowi o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. W okolicznościach niniejszej sprawy, skarżące Stowarzyszenie nie było uczestnikiem postępowania prowadzonego w trybie art. 155 K.p.a., a więc nie wyraziło zgody na zmianę decyzji Wojewody Mazowieckiego z [...] grudnia 2007 r. i posiada interes prawny oraz legitymację do wszczęcia postępowania nieważnościowego.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Środowiska