Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
Sentencja

Dnia 13 listopada 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 roku, sygn. akt VII SA/Wa 223/13 w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] października 2012 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżonym wyrokiem o sygn. akt VII SA/Wa 223/13 z dnia 27 zerwa 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] października 2012 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Prezydent Miasta Zielona Góra decyzją o znaku [...] z dnia [...] sierpnia 2010 r. nakazał [...] Sp. z o.o. z/s w Warszawie, przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr [...] - zespołu budynków położonych przy ul. W. w Zielonej Górze (zespołu Polskiej Wełny - dawne fabryki włókiennicze) tj. przy:

1) budynku kotłowni położonym na działce nr [...] w zakresie:

a) zabezpieczenia przed zalewaniem wodą opadową oraz naprawy pokrycia dachu płaskiego i wielospadowego z wymianą w niezbędnym zakresie ceramicznej dachówki karpiówki na dachówkę ceramiczną karpiówkę,

b) naprawy okien połaciowych w celu eliminacji przenikania wód opadowych,

c) założenia rynien i rur spustowych oraz odprowadzenia wód opadowych poza teren podsiąkania nieruchomości.

2) budynku wykańczalni tkanin położonym na działkach nr [...] i nr [...] w zakresie:

a) zabezpieczenia przed zamakaniem oraz naprawy i uszczelnienia dachu żelbetowego wraz z zabezpieczeniem i naprawą świetlików dachowych, krytych szkłem zbrojonym,

b) zabezpieczenia i naprawy dachów drewnianych,

c) założenia rynien i rur spustowych wraz z odprowadzeniem wilgoci poza teren podsiąkania nieruchomości.

3) budynku zmiękczalni wody położonym na działce nr [...] w zakresie:

a) naprawy bądź wymiany na nowe pokrycia dachu papowego oraz otworów wentylacyjnych, wraz z uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed zalewaniem wnętrz,

b) założenia rynien i rur spustowych wraz z odprowadzeniem wilgoci poza teren podsiąkania nieruchomości.

Prace określone w nakazie należało przeprowadzić niezwłocznie, nie później jednak niż do 30 listopada 2011 r.

W dniu 3 lutego 2012 r. [...] sp. z o.o. w Warszawie złożyła wniosek o wznowienie postępowania, wskazując podstawę wznowienia z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Strona postępowania bez swej winy nie brała bowiem udziału w postępowaniu, gdyż decyzję z dnia [...] sierpnia 2010 r. doręczono jedynie spółce na adres siedziby w Warszawie przy al. [...], a nie pełnomocnikowi ustanowionemu w sprawie. O decyzji tej pełnomocnik strony dowiedział się dopiero w dniu 3 stycznia 2012 r., gdy za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu skarżąca przesłała mu kopię decyzji z [...] sierpnia 2010 r.

Prezydent Miasta Zielona Góra postanowieniem o znaku [...] z dnia [...] lutego 2012 r. odmówił wznowienia postępowania.

W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że zgodnie z art. 148 § 1 i 2 k.p.a. "Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania" oraz "Termin do złożenia podania o wznowienie postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 biegnie od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji".

Strona 1/6