Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jolanta Rudnicka (spr.) Sędziowie NSA Zofia Flasińska del. WSA Jerzy Siegień Protokolant starszy asystent sędziego Marta Sikorska po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2014r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "[...]" w Z. z siedzibą w Ł.- w likwidacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 sierpnia 2012 r. sygn. akt II SA/Kr 843/12 w sprawie ze skargi Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "[...]" w Z. z siedzibą w Ł. - w likwidacji na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Kr 843/12 po rozpoznaniu skargi Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "[...]" w Z. w likwidacji z siedzibą w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał na następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

Burmistrz T. decyzją z dnia [...] lutego 2012 r., na podstawie art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 1 i 6 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustalił dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "[...]" w Z. z siedzibą w Ł. w likwidacji jednorazową opłatę planistyczną na rzecz Gminy T. w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] o powierzchni [...] ha i udziału wynoszącego 1/21 części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] o powierzchni [...] ha, położonych w Z..

W uzasadnieniu organ podał, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy T. dla wsi: B., B., J., K., L., Ł., M., P., T., Z. został uchwalony uchwałą Nr XIII/102/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 października 2007r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 133, poz. 890), która weszła w życie w dniu 29 marca 2008r. W uchwale tej ustalono stawkę procentową opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15% wzrostu wartości nieruchomości.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 21 kwietnia 2011 r. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "[...]" w Z. z siedzibą w Ł. w likwidacji sprzedała wskazane powyżej działki.

Organ stwierdził, że w związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uległo zmianie przeznaczenie działki nr [...] w Z. z terenów istniejącego parku podworskiego na budowlaną i działki nr [...] z rolnej pod drogi wewnętrzne, a co za tym idzie nastąpił wzrost ich wartości. Opłatę planistyczną ustalono na podstawie operatu szacunkowego z 29 lipca 2011 r. sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wzrost wartości nieruchomości został ustalony na kwotę [...] zł, w związku z czym przy zastosowaniu stawki procentowej 15% kwota opłaty planistycznej wyniosła [...] zł.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "[...]" w Z. z siedzibą w Ł. w likwidacji kwestionując prawidłowość sporządzonego operatu szacunkowego. Ponadto zarzuciła, iż wzięto pod uwagę ceny brutto, mimo, że działki rolne są zwolnione z podatku VAT. Zdaniem strony skarżącej sporządzone operaty szacunkowe są niewiarygodne, gdyż biegły posługuje się nieprawdziwymi danymi.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. decyzją z [...] kwietnia 2012 r. utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu organ odwoławczy podzielił ustalenia stanu faktycznego i rozważania prawne zawarte w decyzji organu pierwszej instancji. Zdaniem Kolegium zmiana przeznaczenia nieruchomości powoduje większe możliwości inwestycyjne i co się z tym wiąże, powoduje zwiększenie jej wartości.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze