Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Uzasadnienie strona 2/6

Odnosząc się do kwestii doliczenia podatku VAT, Kolegium uznało, że przyjęcie cen brutto jest uzasadnione. Jeżeli jest bowiem mowa o wartości nieruchomości, to w istocie jest mowa o jej cenie. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001, Nr 97, poz. 1050), cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Biorąc powyższe pod uwagę, skoro to ceny stanowią podstawę wyceny wartości nieruchomości, to zgodnie z podaną wyżej definicją ceny, wartość nieruchomości powinno się szacować na podstawie cen, które obejmują także podatek od towarów i usług (VAT), a więc w cenach brutto. Organ wyjaśnił również, że wymierzenie opłaty planistycznej nie jest uznaniowe, ale obligatoryjne, a sposób wyliczenia ściśle wskazany przez prawo.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. wniosła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "[...]" w Z. z siedzibą w Ł. w likwidacji, domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu skargi podniesiono te same argumenty co odwołaniu tj. zawyżenia opłaty w stosunku do obliczonej w innych decyzjach, jak również nieuprawnionego - zdaniem strony skarżącej - przyjęcia za podstawę wyliczeń cen brutto.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie ponieważ zaskarżona decyzja i poprzedzająca ją decyzja I instancji nie odpowiadają prawu.

Przytaczając treść przepisów prawnych regulujących kwestie opłaty planistycznej, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109), Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie nie można uznać, aby organy obu instancji uczyniły zadość tym przepisom. Zdaniem Sądu organy obu instancji nie oceniły podstawowego dowodu w sprawie tj. operatu szacunkowego sporządzonego w lipcu 2011 r. przez rzeczoznawcę majątkowego R. W. posiadającą uprawnienia nr [...]. Organ pierwszej instancji wskazał jedynie, że na zlecenie organu prowadzącego postępowanie - w oparciu o operat szacunkowy wyliczony został wzrost wartości przedmiotowej nieruchomości, a następnie kwota wymaganej opłaty planistycznej, natomiast organ odwoławczy dodatkowo wskazał, iż rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] oraz udział w 1/21 części działki nr [...] przy zastosowaniu podejścia porównawczego i metody korygowania ceny średniej. W ocenie Sądu jest to niewystarczające i narusza dyspozycje z art. 7,77 §1, 80 i 107 §3 oraz 80 k.p.a. Jakkolwiek bowiem organy administracji publicznej nie dysponując specjalistycznymi wiadomościami, które posiada rzeczoznawca majątkowy i w związku z tym nie mogą wkraczać w merytoryczną zasadność operatu szacunkowego, to jednak nie zwalnia ich to od obowiązku dokonania wnikliwej oceny przedłożonego operatu. I tak w tabeli nr 6 operatu uwzględniono bowiem tylko obszar i cenę transakcji wybranych do analizy nieruchomości - nie zostały natomiast określone inne cechy charakteryzujące porównywane nieruchomości takie, jak ich w położenie, dostępność, czy kształt działki. Organy nie odniosły się także do kwestii związanej z podziałem działki nr [...], z której powstały m. in. przedmiotowe działki nr [...] oraz [...]. Mając na uwadze, że podział działki nr [...] ( z której wydzielono przedmiotowe działki ) miał miejsce już po zmianie planu miejscowego wprowadzonego uchwałą Nr XIII/102/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z 24 października 2007r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 133, poz. 890), która weszła w życie w dniu 29 marca 2008r. - co wynika z mapy z 25 listopada 2010 r. przedstawiającej projekt podziału pierwotnej działki nr [...], przedłożonej w operacie - zastrzeżenia budzi fakt, że dla obliczenia wysokości renty planistycznej rzeczoznawca przyjął stopę wzrostu wartości działek nr [...] i udziału w działce nr [...] w kształcie jaki miały po dokonaniu podziału. W tym względzie Sąd wskazał, że opłata planistyczna nie może obejmować zmiany wartości działki spowodowanej jej podziałem już po uchwaleniu planu i wejściu jego w życie.

Strona 2/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze