Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Uzasadnienie strona 6/6

Co jednak ważne, zgodnie z brzmieniem §11 rozporządzenia: " Przy obliczaniu dochodów, o których mowa w § 9 i 10, nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości".

Celem racjonalnego ustawodawcy, który umożliwia rzeczoznawcy majątkowemu dokonanie wyboru podejścia i metody obliczenia wartości nieruchomości i który przy podejściu dochodowym wyklucza wliczanie podatku przy obliczaniu dochodu, nie jest różnicowanie podejścia porównawczego i dochodowego w zakresie dotyczącym wliczania podatku. Określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wartość rynkowa przedmiotu wyceny powinna być traktowana jako wartość nieobejmująca podatków i innych opłat.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości rzeczoznawca majątkowy, jako podstawę wyceny stosuje ceny transakcyjne nie zawierające podatku od towarów i usług. Zatem wartość rynkowa w operacie szacunkowym jest pozbawiona tego podatku, o czym w tym operacie rzeczoznawca powinien zamieścić stosowną wzmiankę.

Trafnie podniesiono w skardze kasacyjnej, że przyjęcie poglądu, iż podatek VAT jest elementem wartości nieruchomości oznaczałoby, że ta sama nieruchomość w zależności od rodzaju właściciela ( podatnika podatku VAT lub nie) mogłaby mieć kilka wartości, choć naprawdę jej wartość jest taka sama.

W rozpoznawanej sprawie rzeczoznawca majątkowy wskazała, że wszystkie podane przez nią ceny są cenami brutto, co jak wyżej wywiedziono jest niezgodne ze wskazanymi regulacjami ustawy o gospodarce nieruchomościami i tym samym narusza także art.37 ust.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z operatu szacunkowego, znajdującego się w aktach sprawy, nie wynika, czy określenie wartości nieruchomości przez wskazanie cen brutto nastąpiło w związku z przyjęciem do porównań wyłącznie transakcji, których strony były obowiązane uiścić podatek VAT, co jednak nie zmienia reguły niewliczania podatku VAT w cenę transakcyjną nieruchomości dla potrzeb określenia wartości nieruchomości w operacie szacunkowym.

W skardze kasacyjnej podniesiono, że według pkt 3.5 Krajowych Standardów Wyceny Podstawowych Nr 1 opracowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wartość rynkową nieruchomości określa się bez uwzględnienia kosztów transakcji podatków i opłat.

Odnosząc się do rozważań skargi kasacyjnej dotyczącej Standardów Zawodowych Rzeczoznawców stwierdzić trzeba, że z treści art. 175 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami istotnie wynika dla rzeczoznawców zobowiązanie do stosowania zasad wynikających nie tylko z przepisów prawa, o których mowa wyżej, ale także z dyspozycji standardów zawodowych. Standardy te, zgodnie z art. 175 ust. 6 wymienionej ustawy ustalają organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Komunikat o uzgodnieniu zamieszcza się Dzienniku Urzędowym tego ministra. Taki Komunikat został wydany przez Ministra Infrastruktury w dniu 4 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych: " Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności" ( Dz.Urz. MI, Nr 1, poz.1). Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) opracowała obszerne Standardy Zawodowe Rzeczoznawców majątkowych, które mogą być traktowane jako literatura źródłowa. W art.175 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawodawca posługuje się pojęciem standardów zawodowych w rozumieniu art.4 pkt 14 tej ustawy, który określa je, jako reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, ustalone zgodnie z przepisami prawa.

Powyższe prowadzi do wniosku, że skarga kasacyjna jest uzasadniona. Należy mieć na względzie, że Wojewódzki Sąd Administracyjny zaskarżonym wyrokiem uchylił wydane w sprawie decyzje, gdyż zakwestionował prawidłowość sporządzenia operatu szacunkowego, a zatem wyrok Sądu pierwszej instancji jest korzystny dla strony skarżącej. Należy zatem przyjąć, że w części uzasadnienia tego wyroku w zakresie zaskarżonym skargą kasacyjną Sąd wyraził błędny pogląd, jednakże mimo błędnego uzasadnienia w tej części, wyrok odpowiada prawu.

Z powyższych względów skarga kasacyjna, aczkolwiek uzasadniona, została oddalona ( art.184 p.p.s.a.).

Strona 6/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze