Sprawa ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki Sędziowie Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz ( spr.) Sędzia del. WSA Sławomir Pauter Protokolant starszy asystent sędziego Łukasz Pilip po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2017 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej J.M. i B.P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12 sierpnia 2015 r. sygn. akt II SA/Rz 316/15 w sprawie ze skargi J.M. i B.P. na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznej oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie strona 1/7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 316/15, oddalił skargę J.M. i B.P. na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznej.

Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w S. nakazał J.M. i B.P. rozbiórkę samowolnie wybudowanego muru oporowego, zlokalizowanego na działce nr [...] w [...]. Decyzją z dnia [...] października 2013 r. nr [...], Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w R. utrzymał w mocy powołaną wyżej decyzję organu pierwszej instancji, zaś prawomocnym wyrokiem z dnia 11 marca 2014 r. II SA/Rz 1379/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę złożoną na tę decyzję.

Wnioskiem z dnia 28 lipca 2014 r. J.M. i B.P. zwrócili się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji tego organu z dnia [...] sierpnia 2013 r., wydanej w przedmiocie nakazu rozbiórki. Wskazali bowiem, że wykonali prace ziemne polegające na usunięciu ziemi i obecnie sporna budowla nie pełni już żadnej funkcji zabezpieczającej przed osuwaniem ziemi z działki nr [...] na działkę sąsiednią nr [...], a zatem decyzja ta stała się bezprzedmiotowa.

Decyzją z dnia [...] października 2014 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 162 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) - dalej: "k.p.a.", Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w S. odmówił stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nakazującej rozbiórkę.

Organ uznał, iż zmiana stanu faktycznego polegająca na odkopaniu ziemi od muru oporowego nie czyni decyzji o nakazie rozbiórki bezprzedmiotową. Jeżeli bowiem naruszenie prawa w dacie wydania nakazu rozbiórki istniało, co w sprawie nie jest sporne, to późniejsze działania strony w celu naprawienia skutków takiego naruszenia nie znoszą bezprawności działania będącego elementem stosunku materialnoprawnego w chwili wydawania decyzji. Sporną decyzję można wyegzekwować a zatem stwierdzenie jej wygaśnięcia nie jest możliwe. Fakt, że wygaszenie decyzji jest uzasadnione interesem strony nie ma w sprawie znaczenia, gdyż w dalszym ciągu istnieje jeden z elementów stosunku materialnoprawnego będącego podstawą do wydania decyzji o nakazie rozbiórki tj. stwierdzone naruszenie przepisów ustawy Prawo budowlane.

W odwołaniu od tej decyzji J.M. i B.P. zakwestionowali stanowisko organu pierwszej instancji wskazując, iż na skutek wykonania prac ziemnych sporna budowla przestała pełnić funkcję muru oporowego i obecnie "stała się" fundamentem pod ogrodzenie, na którego realizację nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a co za tym idzie nie powinna podlegać już reżimowi określonemu art. 48 ustawy Prawo budowlane.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego