Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gaworzyce w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaworzyce
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Hauser /spr./ Sędziowie: Sędzia del. WSA Mieczysław Górkiewicz Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak Protokolant: Agnieszka Majewska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Wojewody Dolnośląskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 października 2009 r. sygn. akt II SA/Wr 238/09 w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2008 r. nr XXI/112/2008 w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaworzyce 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu, 2. odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/9

Wyrokiem z dnia 2 października 2009 r., II SA/Wr 238/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (dalej jako: WSA) oddalił skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2008 r., nr XXI/112/2008 w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaworzyce.

W uzasadnieniu WSA wskazał, że Rada Gminy Gaworzyce uchwałą nr XXI/112/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaworzyce. W § 2 tego aktu wyjaśniono, że załącznikami do uchwały są: 1) Tekst studium, stanowiący załącznik nr 1;

2) Rysunek studium pt. "Uwarunkowania" wykonany w skali 1: 10000, stanowiący załącznik nr 2; 3) Rysunek studium pt. "Kierunki" wykonany w skali 1:10000, stanowiący załącznik nr 3; 4) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 4.

Na powyższą uchwałę skargę do WSA - jako organ nadzoru - wniósł Wojewoda Dolnośląski, wnioskując o stwierdzenie jej nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa. W uzasadnieniu wyjaśnił, że wnioskuje o stwierdzenie nieważności uchwały w całości z uwagi na fakt rażącego naruszenia art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zm. - dalej jako: upzp), zgodnie z którym studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12 a tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium. W ocenie wojewody, załączone do zaskarżonej uchwały w załączniku nr 4 "Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce" nie stanowi dokumentu podjętego przez radę gminy. Jest ono sygnowane podpisem Wójta Gminy Gaworzyce, co - według wojewody - potwierdza, że nie jest to dokument podjęty i rozpatrzony przez radę gminy. Zdaniem organu nadzoru, z załączonych do uchwały dokumentów wynika, że Rada Gminy Gaworzyce nie zrealizowała wymogu przepisu art. 12 ust. 1 upzp. Skarżący dodał, że wniosek ten potwierdzają także dołączone tabelaryczne wykazy uwag zgłoszonych do wyłożonego projektu studium, które w kolumnie "Rozstrzygnięcie Rady Gminy do uchwały nr XX/112/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r." także nie zawierają żadnych adnotacji odnośnie rozstrzygnięcia rady gminy.

W odpowiedzi na skargę strona przeciwna wniosła o oddalenie skargi. Odnosząc się do zarzutów skargi zauważono, że przepis art. 12 ust. 1 upzp nie mówi w ogóle o tym, by każda z uwag zgłoszonych do studium musiała być rozstrzygana w sposób indywidualny przez radę gminy. Poza tym załącznik o rozpatrzeniu uwag stanowi integralną część uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gaworzyce i był on przedmiotem obrad na sesji Rady Gminy Gaworzyce w dniu 30 grudnia 2008 r. Uchwalając ten akt radni zapoznali się z treścią załączników do uchwały i je zaakceptowali. Natomiast podpis złożony przez wójta gminy na załączniku nr 4 do przedmiotowej uchwały jest oczywistą omyłką pisarską. Błąd ten wkradł się dlatego, gdyż to na wójcie - zgodnie z uregulowaniami ustawy

Strona 1/9