Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania
Sentencja

Dnia 29 października 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska sędzia NSA Paweł Miładowski /spr./ sędzia del. NSA Janina Kosowska Protokolant asystent sędziego Marta Romanowska po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej B. J. i J. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2013 r. sygn. akt VII SA/Wa 922/13 w sprawie ze skargi B. J. i J. J. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/4

Wyrokiem z dnia 6 września 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 922/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalił skargę B. J. i J. J. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwanego dalej "WINB", z dnia [...] lutego 2013 r., nr [...], w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania. W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

Na wniosek A. K. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, zwany dalej "PINB", w P. wszczął postępowanie administracyjnego w sprawie adaptacji strychu na cele mieszkalne w istniejącym budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie działki nr ew. [...] przy ul. [...] w K.. W trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2011 r. przedstawiciel organu stwierdził, że całe poddasze budynku wykorzystywane jest na cele mieszkalne. Ustalono, że nad poddaszem jest strych nieużytkowany, w tzw. "przygórkach" stoją meble, natomiast w przygórku od strony wschodniej urządzona jest pralnia z łazienką.

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2011 r., Nr [...], PINB w P. umorzył postępowanie administracyjne w tej sprawie. Decyzją z dnia [...] października 2011 r., Nr [...], uchylił ww. decyzję PINB i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. W uzasadnieniu wskazał, m.in. że organ powiatowy nie ustalił, czy nastąpiła legalna zmiana sposobu użytkowania poddasza mieszkalnego.

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 2780/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę B. i J. J. na ww. decyzję WINB.

Następnie organ uzyskał dokumentację stanu prawnego budynku, z której wynika, że przedmiotowe pomieszczenia na poddaszu nie zostały oznaczone jako spełniające funkcję mieszkalną.

Postanowieniem z dnia [...] września 2012 r., Nr [...], PINB w P., na podstawie art. 71a Prawa budowlanego, nakazał B. i J. J. wstrzymanie użytkowania przedmiotowych pomieszczeń oraz nałożył obowiązek dostarczenia odpowiedniej dokumentacji.

Wobec nieprzedłożenia ww. dokumentacji PINB w P. decyzją z dnia [...] stycznia 2013 r., Nr [...], nakazał B. i J. J. przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania pomieszczeń na poddaszu (tzw. "przygórków") przylegających do pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym budynku mieszkalnym usytuowanym na terenie działki o nr ew. [...] położonej przy ul. [...] w K..

Odwołanie od ww. decyzji wnieśli B. i J. J..

Zaskarżoną decyzją [...] WINB utrzymał w mocy ww. decyzję PINB o przywróceniu poprzedniego sposobu użytkowania pomieszczeń na poddaszu. Wskazał, że organ I instancji wywiązał się z zaleceń jakie zawierał wyrok WSA w Warszawie o sygn. akt VII SA/Wa 2780/11. Z projektu budowlanego wynika bowiem, że doszło do zmiany użytkowania przygórków, co wymagało uprzedniego zgłoszenia organowi architektoniczno-budowlanemu. Dlatego zasadne było wszczęcie procedury legalizacyjnej i nałożenie obowiązku dostarczenia odpowiedniej dokumentacji. Niewykonanie tego obowiązku musiało skutkować nakazem przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Organ nie uznał zarzutów odwołania dotyczących: ustaleń stanu faktycznego sprawy, naruszenia zasady zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 § 1 K.p.a.), braku wskazania na czym ma polegać przywrócenie do poprzedniego sposobu użytkowania.

Strona 1/4