Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Tezy

1. Wybudowanie nowego obiektu budowlanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nie powoduje nieważności decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów istniejących na tym samym terenie.

2. Ochrona zabytków jako dóbr kultury chronionych konstytucyjnie /art. 5 Konstytucji RP/ ma pierwszeństwo przed prawem właściciela do zabudowy własnej nieruchomości, wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Alicja Plucińska - Filipowicz (spr. ), Sędziowie NSA Joanna Runge - Lissowska, Zygmunt Zgierski, Protokolant Wiesława Koślińska, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2006 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Rzymsko-Katolickiej Parafii [...] w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 listopada 2004 r. sygn. akt I SA 361/03 w sprawie ze skargi Rzymsko-Katolickiej Parafii [...] w Ł. na decyzję Ministra Kultury z dnia [...] grudnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6361 Rejestr  zabytków
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabytki
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Kultury
Uzasadnienie strona 1/4

Wyrokiem z dnia 2 listopada 2004 r. sygn. akt I SA 361/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi Rzymsko-Katolickiej Parafii [...] w Ł. na decyzję Ministra Kultury z dnia [...] grudnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddalił skargę. W uzasadnieniu wyroku Sąd przedstawił przebieg postępowania administracyjnego podając, iż decyzją z dnia [...] listopada 2002 r. Minister Kultury odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi z dnia [...] sierpnia 1987 r. o wpisaniu do rejestru zabytków województwa łódzkiego pod nr [...] zespołu kościoła parafialnego pod wezwaniem [...] w N., w skład którego wchodzi kościół drewniany, plebania murowana i dzwonnica drewniana. Podstawę orzeczenia o wpisie do rejestru zabytków stanowił art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury. Decyzja ta została wydana w sytuacji, gdy w dniu 22 marca 1983 r. Naczelnik Gminy w N. wydał pozwolenie na budowę kościoła parafialnego wraz z wieżą i łącznikiem przewidując rozbiórkę istniejącego kościoła i plebani. W ocenie organu orzekającego w postępowaniu nieważnościowym decyzja o pozwoleniu na budowę przewidująca wprawdzie, iż z budową tą wiąże się rozbiórka istniejących obiektów, to jednak nie stanowiła nakazu ich rozbiórki. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania danego terenu również nie nakazuje likwidacji zabytkowych obiektów na danym terenie. Tym samym w ocenie organu nie zaistniały przesłanki określone w art. 156 ( 1 kpa do orzeczenia o stwierdzeniu nieważności kwestionowanej decyzji.

We wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy strona zarzuciła naruszenie art. 77 ( 1 kpa poprzez nie wyjaśnienie istotnych dla sprawy okoliczności /dotyczących projektanta starego kościoła oraz orzeczenia o wpisie do rejestru zabytków po czterech latach budowy nowego kościoła/ a także naruszenie art. 33 Prawa budowlanego, bowiem pozwolenie na budowę nowego kościoła dotyczy całego zamierzenia i wymaga rozbiórki starego kościoła i plebanii a także naruszenie art. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury w zakresie wymaganego terminu trzech miesięcy na wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków, zaś przekroczenie tego terminu w ocenie strony powoduje nieważność kwestionowanej decyzji.

Minister Kultury decyzją z dnia [...] grudnia 2002 r. utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] listopada 2002 r. podkreślając, iż organy administracji przestrzegają z urzędu swojej właściwości /art. 19 kpa/, przy czym organy służby konserwatorskiej działają na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury zaś organy budowlane na podstawie przepisów Prawa budowlanego. Przepis art. 29 ustawy o ochronie dóbr kultury w powiązaniu z art. 27 i 28 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi, że wojewódzki konserwator zabytków może, a nie jak twierdzi strona, ma obowiązek, wstrzymać wszelkie czynności podjęte przy obiekcie jeszcze nie wpisanym do rejestru, zaś termin 3 miesięcy ma zastosowanie jako przepis proceduralny. Wpis do rejestru zabytków został dokonany z urzędu na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, który nie określa terminu dokonania tego wpisu. Organy konserwatorskie nadto nie znały treści decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 22 marca 1983 r. Kwestia autorstwa projektu obiektów wpisanych do rejestru zabytków jest przedmiotem prowadzonego postępowania w sprawie skreślenia tych obiektów z rejestru zabytków, lecz nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6361 Rejestr  zabytków
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabytki
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Kultury