Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Stahl Sędziowie Sędzia NSA Krystyna Borkowska Sędzia del. WSA Marzenna Linska-Wawrzon (spr.) Protokolant Agnieszka Kuberska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2007r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2006 r. sygn. akt II SA/Wr 86/05 w sprawie ze skargi M. W. i E. S.A. we W. na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia [...] listopada 2004 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/5

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2006r. sygn. akt II SA/Wr 86/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargi M. W. oraz E. S.A. we W. na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia [...] listopada 2004r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie i przekazania sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd I instancji podał, że decyzją nr [...] z dnia [...] września 2004r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. - powołując się na przepis art. 55 w zw. z art. 103 ust. 2 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) - udzielił Spółce Akcyjnej E. Oddział w J. Rejon Energetyczny B. pozwolenia na użytkowanie linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia 20 kV, numer ruchowy L-584, zasilającej stację transformatorową w B.

Po rozpatrzeniu odwołania M. W. - zarzucającego ww. decyzji naruszenie prawa procesowego poprzez nieuwzględnienie wniosków dowodowych zgłoszonych przez skarżącego w pismach procesowych, bezprawne podjęcie postępowania w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie samowolnie wybudowanej linii energetycznej z rażącym naruszeniem prawa, bez wydania rozstrzygnięcia w sprawie rozbiórki linii energetycznej, co było przedmiotem tego postępowania - decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2004r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, działając na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W motywach decyzji organ ten wskazał, że decyzja nr [...] została poprzedzona decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 2003r. nakazującą przedłożenie określonych dokumentów Spółce Akcyjnej Z, J, Rejon Energetyczny B. Następnie, decyzję tę organ odwoławczy uchylił decyzją nr [...], a sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia. Uzasadnił powyższe tym, że organ I instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do podjęcia rozstrzygnięcia, a rozstrzygnięcie zawarte w kwestionowanej przez M. W. decyzji nie odpowiadało dyspozycji art. 40 Prawa budowlanego z 1974r., wskazanego jako podstawa prawna tej decyzji. Ta z kolei decyzja organu odwoławczego została zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przed tym Sądem zawisła również i dotychczas nie została jeszcze rozstrzygnięta sprawa ze skargi M. W. na postanowienie nr 208/2004 z dnia 19 lutego 2004r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. nr 1/2004 z dnia 5 stycznia 2004r. w sprawie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych na budowie stawu rybnego, która ma związek ze sprawą linii energetycznej. Mimo to organ I instancji, zamiast przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające w sprawie samowoli budowlanej polegającej na budowie linii energetycznej - do czego był zobowiązany decyzją organu odwoławczego nr 482/2004 z dnia 14 kwietnia 2004r. - decyzją nr 114/2004 z dnia 30 września 2004r. udzielił pozwolenia na użytkowanie, nie mając do tego żadnych podstaw.

Strona 1/5