Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Leszczyński Sędziowie: Sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz /spr./ Sędzia WSA del. Marzenna Linska-Wawrzon Protokolant: asystent Kamil Buliński po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej E. Spółka Akcyjna z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2009 r. sygn. akt II SA/Po 537/09 w sprawie ze skargi E. Spółka Akcyjna z siedzibą w G. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję Wojewody Wielkopolskiego oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Kaliskiego z dnia [...] marca 2009 r., nr [...], 2. zasądza od Wojewody Wielkopolskiego na rzecz E. Spółka Akcyjna z siedzibą w G. kwotę 1227 (tysiąc dwieście dwadzieścia siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/7

II OSK 924/10 U z a s a d n i e n i e

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 18 grudnia 2009 r. sygn. akt II SA/Po 537/09 po rozpoznaniu skargi E. S.A. w G. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] czerwca 2009 r. uchylającą decyzję Starosty Kaliskiego z dnia [...] marca 2009 r. w części dotyczącej podstawy prawnej a w pozostałym zakresie, to jest wniesionego sprzeciwu od zgłoszenia budowy przyłącza zasilającego projektowany budynek, utrzymującą w mocy tę decyzję - oddalił skargę.

W uzasadnieniu wyroku podano, iż inwestor dokonał zgłoszenia pismem z dnia 27 lutego 2009 r. , zaś Starosta Kaliski postanowieniem z dnia [...] marca 2009 r. wezwał go do usunięcia w zakreślonym terminie braków zgłoszenia poprzez nadesłanie projektu zagospodarowania działki sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej od państwowego zasobu geodezyjnego. Pomimo upływu terminu inwestor nie przedłożył wskazanego w postanowieniu organu dokumentu, w związku z czym decyzją z dnia [...] marca 2009 r. Starosta Kaliski na podstawie art. 30 ust. 6 Prawa budowlanego wniósł sprzeciw dotyczący budowy przedmiotowego przyłącza.

W uzasadnieniu organ wskazał, że ustawodawca przewidział dwa tryby dokonania zgłoszenia budowy przyłącza energetycznego. Jeden reguluje art. 29a Prawa budowlanego, drugi art. 30 Prawa budowlanego. Zgłoszenie zostało rozpoznane zgodnie z żądaniem inwestora, to jest w trybie art. 30 Prawa budowlanego, jednakże po analizie dołączonego "do wniosku" materiału ustalono, iż projekt zagospodarowania został sporządzony na szkicu nieaktualizowanej mapy zasadniczej, dlatego też inwestor został wezwany do przedłożenia mapy aktualizowanej, a wobec niewykonania tego obowiązku, ziściły się przesłanki, o których mowa w art. 30 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego.

Odwołanie od ww. decyzji wniósł inwestor podnosząc, że wymóg przedstawienia projektu zagospodarowania działki na aktualnej mapie zasadniczej został sformułowany do inwestycji, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, zaś w niniejszej sprawie zamierzenie dotyczy inwestycji, na którą nie jest wymagane pozwolenie na budowę, stąd nałożenie na inwestora określonego obowiązku nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w części dotyczącej wniesionego sprzeciwu uchylając ją w części określającej podstawę prawną rozstrzygnięcia i w to miejsce wskazał art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego. W uzasadnieniu organ odwoławczy podał, że słuszne jest stanowisko Starosty co do tego, że celem przedłożenia projektu zagospodarowania na kopii aktualnej mapy jest sprawdzenie, czy projekt nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem i zainwestowaniem terenu.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu inwestor podniósł, iż do zgłoszenia dołączono wymagane dokumenty, zaś wystarczający był zgodnie z art. 30 ust. 3 Prawa budowlanego opracowany przez uprawnionego projektanta projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym instalacji. Ustawodawca w ocenie skarżącego precyzyjnie określił wymagane dokumenty wiążąc ich katalog z konkretnymi trybami postępowania, po których zakończeniu możliwe będzie przystąpienie do procesu inwestycyjnego. W niniejszej sprawie dokonano zgłoszenia, a więc niezasadnym było żądanie przedstawienia projektu sporządzonego na aktualnej mapie zasadniczej. Zgodnie z art. 30 ust. 3 i art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego budowa przyłącza nie wymaga projektu budowlanego, a jedynie w razie dokonania zgłoszenia, wykonania projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Strona 1/7