Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak Sędzia NSA del. Roman Ciąglewicz Protokolant: asystent sędziego Justyna Rosińska po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2012 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Gminy Biała od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. akt II SA/Op 471/11 w sprawie ze skargi A.H. na uchwałę Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r. nr XXXVII/411/10 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu do ponownego rozpoznania, 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości.

Uzasadnienie strona 1/15

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt II SA/Op 471/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, w sprawie ze skargi A.H., stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2011 r., nr XXXVII/411/10, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pkt 1), określił, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu (pkt 2) i zasądził od Gminy Biała na rzecz skarżącego kwotę 838 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (pkt 3).

Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu 5 listopada 2010 r. Rada Miejska w Białej podjęła stanowiącą przedmiot zaskarżenia uchwałę nr XXXVII/411/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski - Rostkowice - Wilków. Do części tekstowej planu załączony został rysunek planu w skali 1:2000.

Pismem z dnia 29 czerwca 2011 r. A.H. wezwał Burmistrza Gminy Biała do usunięcia naruszenia prawa poprzez powtórzenie procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski - Rostkowice - Wilków, co do procedur pominiętych w trakcie pierwotnego wadliwego uchwalenia oraz dokonanie stosownych zmian w zapisach uchwały, które zapewnią, iż elektrownie wiatrowe zostaną posadowione w odległości bezpiecznej od zabudowań mieszkalnych tj. przynajmniej 2000 m, zaś grunty orne będą mogły być wykorzystywane, jak to miało miejsce do tej pory, na prowadzenie działalności ornej.

Skargę na powyższą uchwałę Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010r., w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), wniósł A.H. domagając się stwierdzenia jej nieważności i zasądzenia kosztów postępowania według załączonego wykazu kosztów. Zaskarżonej uchwale zarzucono naruszenie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 4 w zw. z art. 15, art. 14 ust. 3, art. 16 ust. 1, art. 17 pkt 3 ustawy, § 12 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 158), w zw. z art. 16 ust. 2 w zw. z art. 17 pkt 9, art. 16 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 pkt 6c ustawy, art. 39 pkt 2 w zw. z art. 54 ust. 2, art. 42 pkt 2 w zw. z art. 54 ust. 2, art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zwanej dalej także ustawa o udostępnianiu informacji o srodowisku, art. 1 ust. 2 pkt 7 w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy w zw. z art. 64 ust. 2 Konstytucji, art. 2 Konstytucji oraz § 4 pkt 1 powyższego rozporządzenia, § 7 pkt 4, § 12 pkt 19 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. UE L. 02.189.12), naruszenie przepisów uchwały nr XXXIII/235/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2005 r., § 118 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908). Zdaniem skarżącego, w wyniku podjęcia zaskarżonej uchwały z naruszeniem powyższych przepisów doszło do naruszenia jego interesu prawnego. Skarżący wyjaśnił, iż grunty rolne stanowiące jego własność położone są w bezpośrednim obrębie oddziaływania projektowanych elektrowni wiatrowych i w bezpośrednim sąsiedztwie (ok. 5 m), na terenie objętym zaskarżonym planem, natomiast tereny, na których posadowiony został jego dom i zabudowa gospodarcza znajdują się na granicy projektowanego oddziaływania tj. w odległości 500 - 600 m. W tym kontekście skarżący podniósł, że przewidziana planem budowa elektrowni wiatrowych znajduje się w zbyt bliskiej odległości od jego nieruchomości oraz innych siedlisk ludzkich, co uzasadnia twierdzenie, że takie przeznaczenie gruntów stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Nadto, według jego oceny, tak bliskie położenie elektrowni wiatrowych spowoduje spadek wartości jego nieruchomości wskutek pozbawienia ich waloru kulturowo - turystycznego, a także ograniczy swobodę ich użytkowania. Skarżący zaznaczył również, że negatywne oddziaływanie turbin elektrowni uniemożliwi mu także prowadzenie chowu bydła i ich wypasania. Zarzucając naruszenie art. 39 pkt 2 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz art. 17 ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skarżący wskazał, iż obwieszczenie z dnia 2 września 2009 r. nie zawierało informacji o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym została ona wyłożona do wglądu. Skarżący zarzucił także brak poinformowania społeczności lokalnej o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, jak również o wyłożeniu planu do wglądu, co w konsekwencji uniemożliwiło im zgłoszenie do planu jakichkolwiek uwag. W tym zakresie zarzucił brak dowodów uprawdopodobniających fakt w/w ogłoszeń. W przedmiotowej skardze szeroko komentowane były również zastrzeżenia skarżącego odnoszące się do braku przeprowadzenia przez organ konsultacji społecznych w trybie przewidzianym w uchwale Rady Miejskiej w Białej z dnia [...] czerwca 2005 r., nr [...], w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. W ocenie skarżącego przygotowana do planu prognoza oddziaływania na środowisko zawierała znaczące braki dyskwalifikujące ten dokument jako źródło informacji. Brak w niej bowiem było danych jakościowych, ilościowych i gatunkowych, wykonania elementarnych badań, a także analizy wariantów alternatywnych. Zastrzeżenia strony skarżącej budziła również przeprowadzona prognoza w zakresie wpływu inwestycji na zdrowie ludzi. Skarżący pod tym względem wyraził swoje wątpliwości do przyjętych przez organ kryteriów wyznaczających do 500 m strefę oddziaływania. Wskazując na wadliwą lokalizację farm wiatrowych skarżący zwrócił również uwagę na negatywne skutki zbyt bliskiej ich lokalizacji oraz nadmiernej koncentracji. Zauważył nadto, że mapa planu nie została sporządzona w normatywnie przewidzianej skali 1:1000, a w skali 1:2000, pomimo że z planu jak i z uzasadnienia nie wynikało, aby zaistniały szczególne okoliczności powodujące konieczność sporządzania planu w przyjętej przez organ skali. Wskazując na naruszenie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 4 w zw. z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skarżący podniósł, że organ w trakcie sporządzania uchwalonego planu nie uwzględnił postanowień studium. Uzasadniając zarzut dotyczący zapisów planu zaakcentował naruszenie § 118 w zw. z § 143 rozporządzenia w sprawie Zasad techniki prawodawczej, w zakresie w jakim plan zawiera powtórzenia definicji aktów normatywnych rangi ustaw. Wskazując na nieprecyzyjne określenie sposobu użytkowania gruntów oznaczonych jako RR i RR(EW) podał, że realizacja inwestycji związanych z energetyką wiatrową na terenach przekraczających 0,5 ha wiąże się z koniecznością uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na nierolne.

Strona 1/15