Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu Ochrony Państwa w przedmiocie odmowy zaliczenia do wysługi lat okresu pracy w gospodarstwie rolnym
Tezy

Zgodnie z par. 27 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa /Dz.U. nr 8 poz. 28/ do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy zalicza się również inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Do takich zaś "odrębnych przepisów" należą przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy /Dz.U. nr 54 poz. 310/.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wiesława M. na decyzję Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 24 marca 1999 r. w przedmiocie odmowy zaliczenia do wysługi lat okresu pracy w gospodarstwie rolnym - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję (...).

Uzasadnienie strona 1/2

Szef Urzędu Ochrony Państwa decyzją z dnia 24 marca 1999 r. utrzymał w mocy decyzję Szefa Delegatury UOP w O. z dnia 2 marca 1999 r., którą to decyzją - wydaną na podstawie par. 27 ust. 2 pkt w związku z par. 28 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie służby funkcjonariuszy UOP /Dz.U. nr 8 poz. 28/ - odmówiono ppłk. Wiesławowi M. zaliczenia do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w latach 1968-1971.

W uzasadnieniu decyzji podano m.in., iż zgodnie z par. 27 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.01.1998 r. do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy UOP zalicza się okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Takim przepisem odrębnym jest ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Jednakże par. 28 ust. 1 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1998 r. jednoznacznie stwierdza, iż do wysługi lat nie zalicza się okresów pracy, za które nie przysługiwało uposażenie zasadnicze lub zasiłek z tytułu choroby. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, gdyż powyższe świadczenia zostały wprowadzone ustawą z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin.

W swoim odwołaniu W.M. podnosi argument, iż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1992 r. /I PZP 6/92/ istnieje obowiązek zaliczenia wnioskowanego okresu pracy do wysługi lat.

W odpowiedzi należy stwierdzić, iż orzecznictwo nie jest źródłem prawa /art. 87 Konstytucji/. Wspomniana wyżej uchwała nie jest wiążąca, gdyż nie dotyczy sprawy załatwianej w Urzędzie Ochrony Państwa. UOP obowiązany jest działać na podstawie i w granicach prawa, którym jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie służby funkcjonariuszy UOP. Ponadto par. 27 ust. 2 pkt 4 w związku z par. 28 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, nie został uznany za niezgodny z Konstytucją ani z ustawą o UOP.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego W.M. domagał się uchylenia powyższej decyzji zarzucając m.in., iż par. 28 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. nie może mieć w sprawie zastosowania, gdyż pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. oraz z orzecznictwem Sądu Najwyższego.

Szef Urzędu Ochrony Państwa w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, powołując się na dotychczasowe ustalenia faktyczne i prawne.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z par. 27 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa /Dz.U. nr 8 poz. 28/ do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy zalicza się również inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do takich zaś "odrębnych przepisów" należą przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy /Dz.U. nr 54 poz. 310/. Okoliczność zaś, że skarżący w okresie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców nie pobierał wynagrodzenia, jest bez znaczenia dla sprawy.

Strona 1/2