Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w przedmiocie w przedmiocie prawa do uposażenia i innych należności pieniężnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz Sędziowie: Sędzia NSA Wiesław Czerwiński Sędzia WSA Grażyna Malinowska - Wasik (spr.) Protokolant Justyna Straka po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 maja 2009r. sprawy ze skargi M. D. na decyzję Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w [...] z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie w przedmiocie prawa do uposażenia i innych należności pieniężnych oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Powszechny obowiązek obrony
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dowódca Jednostki Wojskowej
Uzasadnienie strona 1/8

II SA/Bd 104/09

Uzasadnienie

Decyzją nr [...] z dnia [...] r. Dowódca [...] Okręgu Wojskowego w [...] utrzymał w mocy wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzję nr [...] Szefa [...] Sztabu Wojskowego w [...] z dnia [...] r. o odmowie wypłaty mjr M. Dz. uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za okres od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia 9 listopada 2007 r. oraz dodatkowego uposażenia rocznego za lata 2005-2007 r., gratyfikacji urlopowej za rok 2006 r. i zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za przejazd raz w roku do dowolnej miejscowości w kraju i z powrotem za 2006 r.

Jak wynika z akt sprawy M. Dz. rozkazem Szefa [...] z dnia [...] r. nr [...] zwolniony został z dniem 31 maja 2005 r. z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy wskutek odmowy pełnienia służby na równorzędnym stanowisku służbowym, zaś Minister [...] decyzją z dnia [...] r. nr [...] orzekł o utrzymaniu powyższej decyzji w mocy z ustaleniem nowej daty zwolnienia na dzień 31 lipca 2005 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 23 marca 2006 r. oddalił skargę M. Dz. na decyzję Ministra [...] w przedmiocie zwolnienia go z zawodowej służby wojskowej. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej uchylił w dniu 21 maja 2007 r. powyższy wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

Uwzględniając wskazania NSA i dokonaną przezeń wykładnię prawa WSA w Warszawie wydał w dniu 7 września 2007 r. wyrok sygn. II SA/Wa 1143/07, którym uchylił zaskarżoną decyzję Ministra [...] z dnia [...] r. i poprzedzający ją rozkaz Szefa [...] nr [...]. Następnie w dniu [...] r. Minister [...] orzekł decyzją nr [...] o zwolnieniu M. Dz. z zajmowanego stanowiska i z dniem uprawomocnienia się wyroku WSA z dnia 7 września 2007 r. (tj. 10 listopada 2007 r.) wyznaczył go na stanowisko służbowe Szefa [...] Sztabu Wojskowego w O.

W dniu [...] r. M. Dz. złożył wniosek o wypłacenie mu zaległych należności finansowych wynikających ze stosunku służbowego za okres od 1 sierpnia 2005 r. do 9 listopada 2007 r.

Negatywna decyzja Szefa [...] Sztabu Wojskowego w [...] w tym zakresie z dnia [...] r. nr [...] została przez Dowódcę [...] Okręgu Wojskowego w [...] w dniu [...] r. uchylona (decyzja nr [...]) i sprawa przekazania temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

Wydając w dniu [...] r. kolejną decyzję odmowną Szef [...] Sztabu Wojskowego w [...] stwierdził w jej uzasadnieniu, że bezsporne jest, iż M. Dz. z dniem 31 lipca 2005 r. przestał faktycznie pełnić zawodową służbę wojskową i otrzymał w związku z tym należności pieniężne przysługujące żołnierzom zwalnianym z tej służby oraz pobierał od 1 sierpnia 2006 r. do 31 listopada 2007 r. emeryturę, a także iż w czasie od 1 sierpnia 2005 r. do 9 listopada 2007 r. nie istniał żaden element stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej wskazujący na uprawnienie wyżej wymienionego do uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym (nie wykonywał zadań służbowych oraz wyłączony był spod działania szeregu ustawowych praw i obowiązków odnoszących się do żołnierzy zawodowych, rozkazodawstwa wojskowego i dyscypliny wojskowej).

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Powszechny obowiązek obrony
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dowódca Jednostki Wojskowej