Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Dnia 16 maja 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Włodarska (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Elżbieta Piechowiak sędzia WSA Grażyna Malinowska - Wasik Protokolant: Krzysztof Cisewski po rozpoznaniu w II Wydziale na rozprawie w dniu 16 maja 2012 roku sprawy ze skargi K. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] r., nr [...], 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu,

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] znak [...] Prezydent Miasta T. przyznał A. O. świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres [...] w wysokości 300 zł miesięcznie.

Decyzją z dnia [..] znak [...] Prezydent Miasta T. w oparciu o art. 12 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 pkt 3 i 10, art. 25 oraz art. 27 ust. 1, 1a, 2 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98. poz. 1071 ze zm., dalej powoływanej jak kpa) zobowiązał dłużnika alimentacyjnego K. O. do zwrotu organowi należności z tytułu wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, w okresie [...], na rzecz osoby uprawnionej - A. O., świadczeń w wysokości 3300 zł wraz z ustawowymi odsetkami, wynoszącymi na dzień wydania decyzji 270,02 zł. Jednocześnie organ wskazał, że wysokość odsetek będzie wzrastać z każdym dniem, aż do dnia spłaty.

W uzasadnieniu decyzji organ powołując się na przepis art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, określający że dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami, na przepis art. 27 ust. 1a w/w ustawy, zgodnie z którym odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z fundusz alimentacyjnego, do dnia spłaty, oraz na przepis art. 27 ust. 2 w/w ustawy, w myśl którego organ właściwy wierzyciela wydaje po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stwierdził, że w świetle treści przytoczonych przepisów oraz okoliczności wypłacenia przez organ osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji z dnia [...], przedmiotowa decyzja organu zobowiązująca dłużnika alimentacyjnego K. O. do zwrotu organowi należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na rzecz osoby uprawnionej J. O. w łącznej kwiecie 3600 zł wraz z ustawowymi odsetkami, była uzasadniona i odpowiadająca prawu.

Pismem z dnia 22 grudnia 2011 r. K. O. wniósł odwołanie od powyższej decyzji Prezydenta Miasta T., w którym powołując się na swoją trudną sytuację materialną, wynikająca z faktu przebywania na rencie inwalidzkiej z tytułu niezdolności do pracy do końca [...], wynoszącej 986,49 zł, z której to po potrąceniu zobowiązań alimentacyjnych i pozostałych odliczeń pozostaje mu na życie kwota 280 zł, wniósł o umorzenie jego zobowiązań alimentacyjnych wobec dzieci J. i A. Ś., wraz z odsetkami. Ponadto odwołujący wskazując, że jego obowiązek alimentacyjny wobec córki A. Ś. wygasł [...], zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia [...], wniósł o zwrot niesłusznie wypłaconych córce alimentów w miesiącu [...].

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze