Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia dokumentów
Tezy

Pomost stanowi rodzaj obiektu budowlanego określonego w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. poz. 1118) jako lądowa. Zarówno część nadwodna - pomost zasadniczy w kształcie litry T jak i część położona na gruncie będąca jego przedłużeniem, nazywanym przez skarżącego kładką, tworzą jedną techniczno - użytkową całość, są jednym obiektem budowlanym.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik ( spr ) Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska Asesor WSA Grzegorz Saniewski Protokolant Ewa Czerwińska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 października 2007r. sprawy ze skargi W.S. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia dokumentów 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] lutego 2007 r. [...], 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] na rzecz skarżącego kwotę 757 ( siedemset pięćdziesiąt siedem ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie strona 1/6

II SA/Bd 576/07

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...]. zobowiązał W.S. na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118) do przedłożenia w terminie do dnia [...] kwietnia 2007 r. projektu budowlanego uwzględniającego zmiany wprowadzone podczas budowy pomostu przy jeziorze [...] na działkach nr [...] i [...] w [...], gmina Z., inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego pomostu oraz uzgodnień i opinii właściwych organów (w tym pozwolenia wodnoprawnego).

Z motywów decyzji wynika, że W. S. zgłosił w dniu [...] marca 2006 r. w Starostwie Powiatowym w B. zamiar budowy drewnianego pomostu o długości [...] m i wysokości [...] m na działce nr [...]za zgodą ówczesnych jej właścicieli, wobec czego Starostwo nie złożyło w stosunku do zgłoszenia sprzeciwu. Jednak w trakcie przeprowadzonej w wyniku zawiadomienia Wójta Gminy Z. i właściciela działki nr [...] S. B. w dniu [...] stycznia 2006 r. kontroli budowy stwierdzono istotne odstępstwo od warunków podanych w zgłoszeniu polegające na zmianie długości pomostu z [...] do [...]m, w tym nad lustrem wody - [...]m. Nadto pomost wybudowano bez zgody właściciela działki nr [...], na której znajduje się jezioro. Ze względu na to, iż do pomostów o długości całkowitej przekraczającej [...] m nie ma zastosowania art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego i na wykonanie pomostu wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę, a według organu nie zaistniała sytuacja określona w art. 48 ust. 1 lub 49 ust. 1 cyt. ustawy, nałożył na inwestora na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 wymienione w sentencji obowiązki.

W odwołaniu od powyższej decyzji W.S. wniósł o jej uchylenie i umorzenie postępowania bądź przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, zarzucając naruszenie art. 29 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo budowlane poprzez błędną jego wykładnię, jak również naruszenie art. 30 ust 1 pkt 1 tej ustawy przez niewłaściwe jego zastosowanie. Uzasadniając zarzuty odwołujący się podniósł, iż organ wydał rozstrzygnięcie w oparciu o błędne ustalenia w zakresie długości pomostu, gdyż dokonując wykładni art. 29 ust. 1 pkt 16, przy braku definicji pojęcia pomostu w przepisach budowlanych, winien przyjąć takie jego znaczenie, jakie nadano mu m.in. w języku polskim (wg słownika PWN pomost, to platforma oparta na podporach wychodząca z brzegu na jezioro lub rzekę, a zatem długość kładki poza linią brzegową, na gruncie nie może być wliczana do długości pomostu).

W. S. wskazał nadto, że skoro w cyt. przepisie mówi się o wysokości liczonej od korony pomostu do dna akwenu, to długość musi być liczona od linii brzegowej akwenu, a pozostała część na lądzie stanowi kładkę. Taką też wykładnię pojęcia pomost stosują organy wydające pozwolenia wodnoprawne na użytkowanie urządzeń wodnych, m.in. pomostów.

Zdaniem odwołującego się ze względu na legalną jego działalność, nałożenie nań obowiązków pozostaje również w sprzeczności z zasadami postępowania określonymi w art. 6, 7 i 8 kpa.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego