Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i placówek oświatowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz Sędziowie: Sędzia WSA Anna Klotz (spr.) Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik Protokolant Katarzyna Korycka po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 23 marca 2011 r. sprawy ze skargi spółki C. w Ł. na uchwałę Rady Miasta T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i placówek oświatowych 1. stwierdza nieważność § 7 ust. 2 pkt 2, § 9 ust. 4, § 11 ust. 5, ust. 13 i ust. 16 zaskarżonej uchwały, 2. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie określonym w punkcie pierwszym nie podlega wykonaniu, 3. zasądza od Rady Miasta T. na rzecz skarżącego 557 (pięćset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z dnia [...] "C." sp. z o.o. w Ł. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na uchwałę nr [...] Rady Miasta T. z dnia [...] w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenia Gminy Miasta T. przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zwaną dalej "uchwałą". W skardze zarzucono:

- niezgodność § 7 ust. 2 pkt 2, § 9 ust. 4, § 11 ust. 5, § 11 ust. 13 oraz § 11 ust. 16 uchwały z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty",

- naruszenie wskazanymi wyżej przepisami uchwały art. 94 Konstytucji RP poprzez wyjście poza zakres delegacji ustawowej przy uchwalaniu aktu prawa miejscowego,

- naruszenie przepisami § 7 ust. 2 pkt 2 oraz § 11 ust. 13 uchwały art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty poprzez wprowadzenie pozaustawowej formy ograniczenia zasady wypłacania dotacji na każdego słuchacza.

Powołując powyższe zarzuty spółka wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 7 ust. 2 pkt 2, § 9 ust. 4, § 11 ust. 5, § 11 ust. 13 oraz § 11 ust. 16, z uwagi na niezgodność tych regulacji z prawem.

Uzasadniając zarzuty dotyczące przepisu § 7 ust. 2 pkt 2 uchwały strona skarżąca podniosła, że zapis ten wprowadza nieznane ustawie o systemie oświaty ograniczenia w zakresie wypłacania dotacji na każdego ucznia szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych. Z treści zaskarżonej regulacji można wywnioskować, że jako kryterium decydujące o wypłaconej kwocie dotacji traktuje się liczbę uczniów uczęszczających na zajęcia. Tymczasem z treści przepisu art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wynika, że weryfikacja wysokości wypłacanej dotacji odbywa się wyłącznie w oparciu o kryterium faktycznej liczby uczniów. Zdaniem spółki przepis ustawowy należy rozumieć w ten sposób, że dopóki słuchacz nie zostanie skreślony zgodnie z postanowieniami statutu danej szkoły z listy jej słuchaczy, szkole przysługuje na niego dotacja również wówczas, gdy nie uczęszcza on na zajęcia. Szkoła ponosi bowiem wydatki związane z zapewnieniem każdemu słuchaczowi możliwości uczestniczenia w zajęciach wykorzystując zgodnie z przeznaczeniem otrzymywaną dotację. W związku z tym działania słuchaczy, którzy po zapisaniu się na zajęcia nie uczestniczą w nich, nie mogą powodować dla szkoły negatywnych konsekwencji w postaci obowiązku zwrotu części otrzymanej dotacji. Skarżąca wskazała również, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem upoważnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zawarte w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty dotyczy jedynie określenia technicznych zasad przekazywania dotacji szkołom i placówkom oświatowym. Rada gminy nie posiada natomiast kompetencji do określania w drodze aktu prawa miejscowego warunków uzyskania prawa do dotacji, a zwłaszcza do wprowadzania w tym zakresie jakichkolwiek ograniczeń, albowiem jest to materia ustawowa.

Strona 1/6