Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego uchyla zaskarżone postanowienie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA: Jerzy Bortkiewicz (spr.) Sędzia WSA: Elżbieta Piechowiak Sędzia WSA: Małgorzata Włodarska Protokolant Magdalena Gadecka po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2005 r. na rozprawie sprawy ze skargi J. A. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia [...] 2004 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego uchyla zaskarżone postanowienie

Inne orzeczenia o symbolu:
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z [...] 2004 r. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. na podstawie art. 59 § 1 kpa oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o umorzeniu postępowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. z dnia [...] 2004 r., Nr [...].

Organ odwoławczy rozstrzygnięcie swoje oparł o następujące ustalenia i rozważania:

O wydanie orzeczenia umarzającego postępowanie w sprawie o ustalenie stopnia niepełnosprawności J. A. wystąpił do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. w dniu [...] 2004 r. Wniosek strony został załatwiony zgodnie z jej życzeniem, tj. orzeczeniem z [...] 2004 r. Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. umorzył postępowanie wszczęte na wniosek J. A. z [...] 2000 r. w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wskazane orzeczenie z [...] 2004 r., Nr [...] J. A. odebrał, co potwierdził na pocztowej zwrotce w dniu 7 czerwca 2004 r. poświadczającej doręczenie w/w orzeczenia. Termin do złożenia odwołania minął 21 czerwca 2004 r. i orzeczenie stało się prawomocne.

W dniu [...] 2004 r. J. A. złożył w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania załączając ksero recepty, jako dowód usprawiedliwiający niedotrzymanie terminu do złożenia odwołania. Z treści recepty nie wynika, by strona nie miała możliwości złożenia odwołania w terminie, gdyż opisana dolegliwość - infekcja dróg oddechowych - mogła powodować, jak stwierdzono na recepcie: " trudności w załatwieniu spraw urzędowych", ale nie uniemożliwiała lub wykluczała ich załatwienie. Ponadto datowana na 16 czerwca 2004 r. recepta określająca okres owej dolegliwości nosi ślady poprawienia daty z 20 na 21 czerwca 2004 r., tak by była ona zgodna z czasem upływu terminu do wniesienia odwołania - 21 czerwca 2004 r. i nie posiada parafki potwierdzającej autentyczność poprawki daty, co podważa jej wiarygodność.

W związku z powyższymi ustaleniami Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. stwierdził, że wniosek J. A. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania nie wypełnia treści dyspozycji art. 58 § 1 kpa.

Postanowienie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. z [...] 2004 r. J. A. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, wnosząc o uchylenie przedmiotowego postanowienia i przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Skarżący zarzucił wskazanemu postanowieniu naruszenie art. 58 kpa i 57 kpa. W uzasadnieniu skargi zatytułowanej "zażalenie" skarżący podniósł, iż podstawą przywrócenia terminu jest uprawdopodobnienie, iż jego uchybienie nastąpiło bez winy strony (art. 58 § 1 kpa), które spowodowane było chorobą i dlatego przedstawił ksero recepty. Podniósł również, że usprawiedliwienie wystawione przez lekarza zmierza do wykazania, że uchybienie terminu spowodowane było chorobą.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności