Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami
Tezy

Decyzja administracyjna jest prawidłowa, jeżeli spełnia łącznie dwa warunki: 1.) jest zgodna z normami materialnego prawa, 2.) została wydana zgodnie z normami prawa procesowego. Naruszenie tych norm powoduje wadliwość decyzji (wadliwość materialnoprawna albo wadliwość procesowa). Organ rozpatrujący sprawę narusza prawo w wypadku wadliwej oceny stanu faktycznego, wadliwego zastosowania prawa, ale również wtedy, gdy prawidłowo zastosuje prawo do wadliwie ustalonego stanu faktycznego.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, Sędziowie asesor WSA Urszula Barbara Rymarska, sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.), Protokolant Elżbieta Stasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2006 r. sprawy ze skargi E. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] października 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzają jej wydanie decyzję Wójta Gminy Ś. z dnia [...] września 2005r. Nr [...], 2. stwierdza, że powyższe decyzje nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Skarżąca pani E. Ś. wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2005 roku zwróciła się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. o przyznanie zasiłku rodzinnego na dwójkę nieletnich dzieci A. Ś. i M. Ś. oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Do wniosku dołączyła m.in. wyciąg z 60 strony repetytorium A za rok 2002 wydanej przez Kancelarię Notarialną w Ł., w którym pod numerem [...] znalazł się zapis dotyczący zawartej na 10 lat umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego z panem S. G.

Rozpatrując ten wniosek ustalono, iż rodzina Państwa Ś., składa się z trzech osób i uzyskała dochód za rok 2004 w wysokości 26.902,66 zł, na co składał się dochód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego i dochód z gospodarstwa rolnego. Miesięczny dochód w przeliczeniu na jedną osobę wyniósł 747,30 zł.

Na tej podstawie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. decyzją z dnia [...] września 2005 r. Nr [...], odmówił przyznania wnioskodawczyni zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego z uwagi na to, że dochód na jednego członka rodziny przekroczył kryterium dochodowe w wysokości 504 zł na jedną osobę a oddanie gospodarstwa rolnego w dzierżawę nie spowodowało utraty źródła dochodu, z tego gospodarstwa w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w związku z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczeniach rodzinnych.

Z powyższą decyzją nie zgodziła się skarżąca, która w swoim odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. wniosła o ponowne rozpatrzenie powyższej sprawy. Wskazała, iż faktycznie uzyskiwany dochód z tytułu renty rodzinnej na dwójkę dzieci wynosi 7.617 zł, a z gospodarstwa rolnego wynosi jedynie 975 zł w skali roku, w związku z zawartą na 10 lat umową dzierżawy. Dlatego też wniosła o wzięcie tych okoliczności pod uwagę i przyznanie zasiłku rodzinnego przy uwzględnieniu faktycznego dochodu rodziny.

Rozpatrując to odwołanie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia [...] października 2005 r. nr [...] utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Podniosło, że ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa rolnego stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem: 1) oddania w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub w całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, 2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną 3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. uznało, że organ pierwszej instancji zasadnie wliczył do dochodu rodzinny wnioskodawczyni dochód z gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę, bo zgodnie z art. 5 ust. 8 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 póz. 2255 ze zm.) ustalając dochód rodziny należy doliczyć dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego. Kolegium podniosło, że do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem trzech przypadków podanych w tym przepisie, których skarżąca nie spełnia. Z zaświadczenia bowiem Wójta Gminy z dnia [...] sierpnia 2005 roku, oświadczenia pani E. Ś. z tego samego dnia i wyciągu z repertorium A za rok 2002 str. 60 wydanego przez Kancelarię Notarialną w Ł. wynika, że skarżąca oddała w dzierżawę gospodarstwo rolne z innych powodów, niż wskazane w ustawie. Stąd też wyjątków wynikających z ustawy do wnioskodawczyni nie można było zastosować.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze