Sprawa ze skargi na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie choroby zawodowej.
Tezy

Stroną w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia choroby zawodowej może być również były pracodawca w przypadku podejrzenia, że choroba zawodowa powstała w jego środowisku pracy. Interes prawny takiego pracodawcy wynika z treści art. 235 par. 3 pkt 1 i 2 k.p. Przepis ten w sytuacji stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej, kreuje po stronie pracodawcy obowiązek podjęcia działań wyjaśniających etiologię choroby zawodowej, charakter i rozmiar zagrożenia chorobą a także obowiązek przystąpienia do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Trykoszko, Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Roleder,, sędzia WSA Mirosław Wincenciak (spr.), Protokolant Anna Makal, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 maja 2010 r. sprawy ze skargi T. G. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej. 1. oddala skargę; 2. przyznaje radcy prawnemu E. Ch. od Skarbu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku) kwotę 309,80 (trzysta dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne skarżącej wykonane na zasadzie prawa pomocy.-

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia [...] stycznia 2010 r., nr [...], P. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w B., działając na podstawie art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpoznaniu odwołania Spółdzielni Mleczarskiej "[...]" w G. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Z. z [...].11.2009r., nr [...], o stwierdzeniu u Pani T. G. choroby zawodowej, uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Organ ustalił następujący stan faktyczny:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Z. decyzją nr [...] z dnia [...].11.2009r. stwierdził u Pani T. G. chorobę zawodową pod postacią alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, wymienioną w poz. 18.1. wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869). W uzasadnieniu podał, iż Klinika Chorób Zawodowych IMP w Ł. po ponownym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji oraz uwzględnieniu nowych okoliczności dotyczących narażenia zawodowego Pani T. G., w tym potwierdzenia styczności w środowisku pracy z urządzeniami ze stali kwasoodpornej zwierającej w składzie nikiel, uznał, iż istnieją podstawy do orzeczenia o zawodowej etiologii choroby skóry pod postacią alergicznego kontaktowego zapalenia skóry rąk, znajdującego się pod pozycją 18.1 wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

Od powyższej decyzji odwołała się Spółdzielnia Mleczarska "[...]" w G., wnosząc o jej zmianę przez odmowę stwierdzenia choroby zawodowej, ewentualnie o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Zdaniem strony organ I instancji w żaden sposób nie odniósł się do treści pisma Skarżącej z 27.07.2009r., w szczególności nie zwrócił się do Instytutu o opinię z zapytaniem, czy istnieją metody pozwalające odróżnić zawodową ekspozycję na alergen od uczuleń powstałych przy kontakcie z biżuterią. Spółdzielnia Mleczarska "[...]" w G. podkreśla, iż PPIS w Z. przed wydaniem zaskarżonej decyzji nie poinformował stron o zakończeniu postępowania dowodowego, ani nie umożliwił odniesienia się do przeprowadzonych dowodów, czy też złożenia wyjaśnień lub wniosków, przez co naruszył prawo Skarżącej do czynnego udziału w postępowaniu. Nadto zdaniem strony opinia Instytutu jest bardzo lakoniczna, w żaden sposób nie została uzasadniona, a już samo zapytanie organu do Instytutu było bardzo niejasne.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w B. rozpoznając odwołanie ustalił, iż Poradnia Chorób Zawodowych P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w B. wydała orzeczenie lekarskie nr [...] z [...].04.2008r. o rozpoznaniu u Pani T. G. choroby zawodowej -zawodowego alergicznego kontaktowego zapalenia skóry rąk z uzasadnieniem, iż "pacjentka w okresie 08.09.1986-31.10.2007 pracowała jako pomocnik mleczarski w dziale proszkowni w Zakładzie Produkcji Mleczarskiej w Z. SM "[...]". W czasie zatrudnienia miała kontakt z niklowanymi przedmiotami, częściami maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów mleczarskich oraz wodą i środkami myjąco-dezynfekcyjnymi. Wykonane w 2006r. oraz 2007r. testy naskórkowe wykazały uczulenie na siarczan niklowy i chlorek kobaltu. Po dokładnym przeanalizowaniu narażenia zawodowego, wywiadu, przebiegu choroby oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań alergologicznych i konsultacji w NZOZ "[...]" w B. ustalono, że istnieją wystarczające podstawy do rozpoznania zawodowej choroby skóry.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny