Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej,
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Stanisław Prutis, Sędziowie sędzia NSA Jerzy Bujko, sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr), Protokolant Jarosław Sacharczuk, po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2005 r. sprawy ze skargi M. J. na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. z dnia [...] listopada 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej, I. Uchyla zaskarżoną decyzję. II. Stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości. III. Zasądza od Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. na rzecz skarżącej M. J. kwotę 215 zł (słownie: dwieście piętnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/2

Decyzją z dnia [...] listopada 2004 r. o nr [...] Dyrektor P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. utrzymał w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. P. odmawiającą przyznania, M. J., renty strukturalnej.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco:

M. J. złożyła w dniu 04 sierpnia 2004 r., wniosek o przyznanie renty strukturalnej.

Organ I instancji odmówił przyznania M. J. renty strukturalnej twierdząc, że nie spełnia ona jednego z warunków wynikającego z § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 114, poz. 1191), a mianowicie - prowadziła działalność rolniczą w okresie niższym niż wymagane 10 lat - przed datą złożenia wniosku o rentę.

M. J. podała, że jest właścicielką nieruchomości rolnych położonych we wsi Ł. R., oznaczonych numerami geodezyjnymi [...]/[...] i [...]/[...] o łącznej powierzchni [...] ha. Właścicielką stała się na mocy notarialnej umowy darowizny sporządzonej w dniu [...] października 1995 r., lecz ziemię tą uprawiała (jak twierdzi) wcześniej - od 1990 r., gdyż stanowiła ona spadek po rodzicach, który formalnie przejął brat jako mający uprawnienia rolnicze, a następnie bratanek, który umową notarialną darowizny przeniósł na nią własność.

M. J. załączyła do wniosku, oprócz aktu notarialnego darowizny, oświadczenie sołtysa wsi Ł. R., z którego wynika, że ziemię położoną w tej wsi uprawia od 1990 r.

Po wydaniu decyzji odmownej przez organ I instancji, M. J. złożyła odwołanie, do którego dołączyła jeszcze zeznania dwóch świadków złożone na piśmie w Urzędzie Gminy w B. P. Z zeznań tych wynika, iż grunty rolne położone w Ł. R., oznaczone nr [...]/[...] i [...]/[...], wnioskodawczyni uprawia od 1990 r. do dnia dzisiejszego.

Dyrektor P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. nie uwzględnił odwołania M. J. Z uzasadnienia decyzji, utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji wynika, że organ nie uznał za dowody potwierdzające pracę M. J. w gospodarstwie rolnym od

1990 r. do [...] października 1995 r. (sporządzenie aktu darowizny), zeznań świadków i oświadczenia sołtysa wsi Ł. R. Wskazał, że zaświadczenie sołtysa nie zawiera potwierdzenia łącznej powierzchni stanu prawnego posiadanego gospodarstwa rolnego co jest sprzeczne z wymogiem formalnym § 4 pkt 2 w/w rozporządzenia. Dołączone zeznania świadków: E. O. i J. W. nie są, zdaniem organu, dokumentami w rozumieniu § 19 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 3 pkt 1, 2 w/w rozporządzenia.

W skardze, wywiedzionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, M. J. zarzuciła decyzji naruszenie przepisów postępowania administracyjnego, mające istotny wpływ na wynik sprawy poprzez zaniechanie, przez organy, należytego informowania skarżącej o okolicznościach faktycznych i prawnych oraz poprzez odrzucenie dowodów, które mogły przyczynić się, istotnie, do wyjaśnienia sprawy.

Strona 1/2