Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Uzasadnienie strona 2/8

Uzasadniając odwołanie strona wskazała, że poprzednią decyzją z [...] września 2008 r. w takich samych okolicznościach sprawy przyznano jej zasiłek rodzinny i dodatki oraz organ nie miał wówczas wątpliwości co do interpretacji i oceny przedłożonych, (tych samych) umów dzierżawy. Utwierdzono ją wówczas w przekonaniu, że spełnia warunki do uzyskania świadczeń rodzinnych. Obecna zmiana poglądów, w tym samym stanie faktycznym, stanowi naruszenie zasady zaufania obywatela do organów państwa. Zdaniem odwołującej się organ powinien był poinformować ją o zmianie stanowiska i udzielić niezbędnych wskazówek oraz wyjaśnień. Również w ocenie strony organ nie podejmując trudu wyjaśnienia, czy rzeczywiście na posiadanym gospodarstwie prowadzi ona uprawy czy hodowlę zwierząt - naruszył zasadę prawdy obiektywnej, bowiem nie wyjaśnił stanu faktycznego sprawy.

Zdaniem odwołującej się jej stanowisko potwierdza definicja dochodu zawarta w art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w którym stanowi się o dochodach uzyskanych, a więc, w jej ocenie, faktycznie otrzymanych. Tymczasem po śmierci męża i pozostając jedynie z dwójką małoletnich dzieci nie jest w stanie prowadzić gospodarstwa rolnego, które wydzierżawiła. Faktycznie zatem nie uzyskuje dochodu z gospodarstwa rolnego.

Decyzją z [...] grudnia 2009 r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

Organ II instancji ustalił, identycznie jak w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, że łączny dochód uzyskany przez rodzinę odwołującej się w 2008 r. wyniósł 24.926 zł, a dochód na osobę w rodzinie 692,39 zł i ten ostatni przekroczył kryterium ustawowe ustalone na poziomie 504 zł. Złożyły się na niego: wypłata renty rodzinnej, stypendium szkolnego oraz dochód z gospodarstwa rolnego ustalony zgodnie z art. 5 ust. 8 "a" ustawy o świadczeniach rodzinnych. SKO oceniło, że zawarta przez stronę 30 marca 2007 r. umowa dzierżawy nie spełnia warunków wynikających z art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, do którego to przepisu odwołuje się art. 5 ust. 8 "a" pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, bowiem została zawarta na okres 6 lat i 9 miesięcy, podczas gdy przepis wymaga umowy dziesięcioletniej. Organ wskazał, że poprzednia ostateczna decyzja przyznająca stronie świadczenia rodzinne w tych samych okolicznościach nie jest przedmiotem obecnego postępowania i nie podlega w nim ocenie.

Organ odwoławczy nie podzielił zarzutu naruszenia zasady prawdy obiektywnej. Przyjął, że nie było podstaw do ustaleń czy strona faktycznie uzyskuje dochód z gospodarstwa rolnego, bowiem według ustawy fakt jego posiadania tworzy domniemanie uzyskiwania dochodu wyliczanego ryczałtowo według kryterium hektarów przeliczeniowych.

Również, zdaniem organu, nie ma istotnego znaczenia w sprawie definicja dochodu zawarta w art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, bowiem nie wynika z niej obowiązek ustalenia faktycznych dochodów z gospodarstwa rolnego, ale obowiązek niewliczania dochodów niewymienionych w tym katalogu.

Strona 2/8