Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Uzasadnienie strona 8/8

W postępowaniu prowadzonym ponownie na skutek niniejszego wyroku należy przede wszystkim bezspornie ustalić fakt zawarcia przez stronę dwóch, kolejnych umów dzierżawy oraz ocenić, czy spełniają one warunki wynikające z art. 5 ust. 8 "a" ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w szczególności czy dokonano ich zgłoszenia oraz czy ich stronami nie są podmioty wymienione w art. 28 ust. 4 pkt 1 lit. a - d w/w ustawy ubezpieczeniowej. Również ocenić należy w sposób zgodny z zasadami praworządności, czy umowa z 2007 r. stanowi kontynuację poprzedniej z 2002 r., w kontekście wymogu istnienia co najmniej dziesięcioletniej umowy dzierżawy (powoływany wyżej art. 28 ust. 4 pkt 1).

Tytułem uzupełnienia podać należy, że obecnie skarżąca posiada wiedzę o konieczności zawarcia pisemnej umowy dzierżawy na okres dziesięcioletni, co może skutkować np. podpisaniem aneksu do umowy z 30 marca 2007 r. celem niewątpliwego spełnienia powyższego warunku przy ubieganiu się o świadczenie na kolejny okres zasiłkowy. Tego wymogu w postępowaniu w sprawie niniejszej nie znała i na podstawie dotychczasowej umowy z 2007 r. świadczenia na 2008 r. zostały jej przyznane. Odmowa przyznania świadczeń na rok 2009 w niezmienionym stanie faktycznym i prawnym sprawy stanowiła całkowite zaskoczenie dla strony nieuprzedzonej możliwością i przyczyną zmiany stanowiska. Dlatego nie mogła zostać uznana za zgodną z prawem i rozmija się z zasadą sprawiedliwości społecznej oraz zasadą państwa prawa (art. 2 i 7 Konstytucji RP).

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. "c" w zw. z art. 135 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

W punkcie 2. wyroku orzeczono w oparciu o art. 152 p.p.s.a.

Z uwagi na ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach z zakresu pomocy społecznej (art. 239 pkt 1 lit. "a" p.p.s.a.) skarżąca nie ponosiła tych kosztów i sąd nie miał podstaw do orzekania w tym przedmiocie.

Strona 8/8